BẢNG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN THÔNG TƯ 200

*

Hệ thống thông tin tài khoản kế tân oán vô cùng quan trọng đặc biệt lúc nó tất cả tác dụng phản ánh triệu chứng cùng sự biến động của đối tượng người dùng hạch tân oán kế toán thù. Bài viết sau Kỹ năng kế toán share đến độc giả Bảng hệ thống thông tin tài khoản kế toán thù theo thông bốn 200 vận dụng đến toàn bộ mô hình doanh nghiệp.

Bảng khối hệ thống thông tin tài khoản theo thông tứ 200 không thiếu thốn nhất

Cấp 1Cấp 2TÊN TÀI KHOẢN

2

3

TÀI KHOẢN TÀI SẢN
111Tiền mặt
1111Tiền Việt Nam
1112Ngoại tệ
1113Vàng tiền tệ
112Tiền gửi ngân hàng
1121Tiền Việt Nam
1122Ngoại tệ
1123Vàng chi phí tệ
113Tiền sẽ chuyển
1131Tiền Việt Nam
1132Ngoại tệ
121Chứng khoán kinh doanh
1211Cổ phiếu
1212Trái phiếu
1218Chứng khân oán cùng khí cụ tài thiết yếu khác
128Đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn
1281Tiền gửi gồm kỳ hạn
1282Trái phiếu
1283Cho vay
1288Các tài khoản đầu tư chi tiêu không giống sở hữu đến ngày đáo hạn
131Phải thu của khách hàng hàng
133Thuế GTGT được khấu trừ
1331Thuế GTGT được khấu trừ của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ
1332Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
136Phải thu nội bộ
1361Vốn sale ngơi nghỉ các đơn vị trực thuộc
1362Phải thu nội cỗ về chênh lệch tỷ giá
1363Phải thu nội bộ về ngân sách đi vay mượn đầy đủ ĐK được vốn hóa
1368Phải thu nội bộ khác
138Phải thu khác
1381Tài sản thiếu hụt chờ xử lý
1385Phải bỏ túi cổ phần hóa
1388Phải thu khác
141Tạm ứng
151Hàng cài đặt đang đi đường
152Nguyên liệu, vật dụng liệu
153Công cố gắng, dụng cụ
1531Công vắt, dụng cụ
1532Bao phân bì luân chuyển
1533Đồ dùng đến thuê
1534Thiết bị, phú tùng thế thế
154giá thành sản xuất, kinh doanh dsống dang
155Thành phẩm
1551Thành phđộ ẩm nhập kho
1557Thành phẩm không cử động sản
156Hàng hóa
1561Gía mua sắm chọn lựa hóa
1562Ngân sách chi tiêu thu mua sắm hóa
1567Hàng hóa bất tỉnh sản
157Hàng gửi đi bán
158Hàng hóa kho bảo thuế
161Chi sự nghiệp
1611Chi sự nghiệp năm trước
1612Chi sự nghiệp năm nay
171trao đổi giao thương lại trái phiếu chính phủ
211Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình
2111Nhà cửa, vật con kiến trúc
2112Máy móc, thiết bị
2113Pmùi hương luôn thể vận tải, truyền dẫn
2114Thiết bị, biện pháp quản lí lý
2115Cây lâu năm, súc thiết bị làm việc cùng cho sản phẩm
2118TSCĐ khác
212Tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính
2121TSCĐ hữu hình mướn tài chính
2122TSCĐ vô hình thuê tài chính
213Tài sản thắt chặt và cố định vô hình
2131Quyền áp dụng đất
2132Quyền phân phát hành
2133Bản quyền, bằng sáng chế
2134Nhãn hiệu, thương hiệu tmùi hương mại
2135Cmùi hương trình phần mềm
2136Giấy phnghiền và giấy tờ nhượng quyền
2138TSCĐ vô hình khác
214Hao mòn gia tài cầm định
2141Hao mòn TSCĐ hữu hình
2142Hao mòn TSCĐ mướn tài chính
2143Hao mòn TSCĐ vô hình
2147Hao mòn bất động sản đầu tư
217Bất hễ sản đầu tư
221Đầu tứ vào cửa hàng con
222Đầu tư vào công ty liên kết kinh doanh, liên kết
228Đầu bốn khác
2281Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
2288Đầu tứ khác
229Dự phòng tổn thất tài sản
2291Dự phòng ưu đãi giảm giá chứng khân oán tởm doanh
2292Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác
2293Dự chống cần thu cực nhọc đòi
2294Dự phòng ưu đãi giảm giá mặt hàng tồn kho
241Xây dựng cơ bản dlàm việc dang
2411Mua tìm TSCĐ
2412Xây dựng cơ bản
2413Sửa trị bự TSCĐ
242Ngân sách chi tiêu trả trước
243Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
244Cầm vậy, thế chấp, cam kết quỹ, cam kết cược
TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ
331Phải trả cho những người bán
333Thuế cùng các khoản bắt buộc nộp Nhà nước
3331Thuế quý giá tăng thêm phải nộp
33311Thuế GTGT đầu ra
33312Thuế GTGT mặt hàng nhập khẩu
3332Thuế tiêu thụ sệt biệt
3333Thuế xuất, nhập khẩu
3334Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp
3335Thuế thu nhập cá nhân cá nhân
3336Thuế tài nguyên
3337Thuế bên khu đất, tiền thuê đất
3338Thuế đảm bảo môi trường thiên nhiên với những một số loại thuế khác
33381Thuế bảo đảm an toàn môi trường
33382Các nhiều loại thuế khác
3339Phí, lệ tổn phí cùng những khoản yêu cầu nộp khác
334Phải trả người lao động
3341 Phải trả người công nhân viên
3348Phải trả tín đồ lao hễ khác
335Chi phí phải trả
336Phải trả nội bộ
3361Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
3362Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá
3363Phải trả nội bộ về ngân sách đi vay đầy đủ điều kiện được vốn hóa
3368Phải trả nội cỗ khác
337Tkhô hanh tân oán theo quy trình tiến độ planer vừa lòng đồng xây dựng
338Phải trả, buộc phải nộp khác
3381Tài sản thừa hóng giải quyết
3382Kinc chi phí công đoàn
3383Bảo hiểm làng mạc hội
3384Bảo hiểm y tế
3385Phải trả về cổ phần hóa
3386Bảo hiểm thất nghiệp
3387Doanh thu không thực hiện
3388Phải trả, cần nộp khác
341Vay với nợ mướn tài chính
3411Các khoản đi vay
3412Nợ thuê tài chính
343Trái phiếu phân phát hành
3431Trái phiếu thường
34311Mệnh giá
34312Chiết khấu trái phiếu
34313Prúc trội trái phiếu
3432Trái phiếu đưa đổi
344Nhận ký kết quỹ, ký kết cược
347Thuế các khoản thu nhập hoãn lại đề nghị trả
352Dự chống nên trả
3521Dự phòng bh sản phẩm hàng hóa
3522Dự chống Bảo Hành dự án công trình xây dựng
3523Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp
3524Dự phòng cần trả khác
353Qũy black thưởng phúc lợi
3531Qũy khen thưởng
3532Qũy phúc lợi
3533Qũy phúc lợi an sinh đã tạo ra TSCĐ
3534Qũy thưởng trọn ban làm chủ quản lý điều hành công ty
356Qũy trở nên tân tiến công nghệ cùng công nghệ
3561Qũy cải tiến và phát triển công nghệ với công nghệ
3562Qũy phát triển công nghệ và technology đã tạo ra TSCĐ
357Qũy ổn định giá
TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU
411Vốn chi tiêu của công ty slàm việc hữu
4111Vốn góp của nhà ssống hữu
41111Cổ phiếu phổ quát bao gồm quyền biểu quyết
41112Cổ phiếu ưu đãi
4112Thặng dư vốn cổ phần
4113Quyền chọn đổi khác trái phiếu
4118Vốn khác
412Chênh lệch review lại tài sản
413Chênh lệch tỷ giá chỉ ân hận đoái
4131Chênh lệch tỷ giá bán bởi vì nhận xét lại các khoản mục chi phí tệ gồm gốc nước ngoài tệ
4132Chênh lệch tỷ giá bán hối hận đoái vào tiến trình trước hoạt động
414Qũy đầu tư phân phát triển
417Qũy cung cấp sắp xếp doanh nghiệp
418Các quỹ không giống ở trong vốn nhà sngơi nghỉ hữu
419Cổ phiếu quỹ
421Lợi nhuận sau thuế không phân phối
4211Lợi nhuận sau thuế không phân pân hận năm trước
4212Lợi nhuận sau thuế chưa phân păn năn năm nay
441Nguồn vốn đầu tư thi công cơ bản
461Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp
4611Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp năm trước
4612Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp năm nay
466Nguồn kinh phí đã tạo nên TSCĐ
LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU
511Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ
5111Doanh thu bán hàng hóa
5112Doanh thu cung cấp các thành phẩm
5113 Doanh thu cung cấp dịch vụ
5114 Doanh thu hỗ trợ hình thức Doanh thu trợ cấp, trợ giá
5117 Doanh thu sale BDS đầu tư
5118Doanh thu khác
515Doanh thu vận động tài chính
521Các khoản bớt trừ doanh thu
5211Chiết khấu thương thơm mại
5212Hàng phân phối bị trả lại
5213Gỉam giá sản phẩm bán
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH
611Mua hàng
6111Mua vật liệu, thứ liệu
6112Mua mặt hàng hóa
621giá cả nguyên vật liệu, vật tư trực tiếp
622Chi tiêu nhân công trực tiếp
623túi tiền thực hiện sản phẩm công nghệ thi công
6231giá thành nhân công
6232Chi tiêu nguyên, đồ vật liệu
6233túi tiền qui định sản xuất
6234Chi tiêu khấu hao đồ vật thi công
6237Ngân sách các dịch vụ mua ngoài
6238Ngân sách chi tiêu bởi chi phí khác
627Chi phí cung cấp chung
6271Chi phí nhân viên cấp dưới, phân xưởng
6272túi tiền ngulặng, trang bị liệu
6273Chi tiêu vẻ ngoài sản xuất
6274túi tiền khấu hao TSCĐ
6277túi tiền các dịch vụ mua ngoài
6278Ngân sách chi tiêu bằng chi phí khác
631Gía thành sản xuất
632Gía vốn mặt hàng bán
635Ngân sách tài chính
641Ngân sách bán hàng
6411giá cả nhân viên
6412Chi tiêu nguyên vật liệu, bao bì
6413giá thành điều khoản, thứ dùng
6414Chi phí khấu hao TSCĐ
6415giá thành bảo hành
6417Chi tiêu dịch vụ thiết lập ngoài
6418Ngân sách chi tiêu bằng tiền khác
642túi tiền cai quản doanh nghiệp
6421Chi tiêu nhân viên quản ngại lý
6422Chi tiêu vật liệu quản ngại lý
6423Chi phí vật dụng văn uống phòng
6424Ngân sách chi tiêu khấu hao TSCĐ
6425Thuế, phí tổn và lệ phí
6426Ngân sách chi tiêu dự phòng
6427giá thành hình thức download ngoài
6428Chi tiêu bởi chi phí khác
LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP..

Xem thêm: Cách Tải Pokemon Go Trên Máy Tính, Cách Chơi Pokemon Go Trên Máy Tính Windows

KHÁC
711Thu nhập khác
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC
811Ngân sách chi tiêu khác
821Chi phí thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp
8211giá thành thuế TNDoanh Nghiệp hiện hành
8212túi tiền thuế TNDoanh Nghiệp hoãn lại
TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
911Xác định kết quả khiếp doanh
Trên đấy là Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200. Hy vọng hữu ích cùng với bạn đọc. Để trau dồi thêm kiến thức về kế toán thù, bạn có thể xem thêm những khóa huấn luyện và đào tạo kế tân oán thực hành tại trung chổ chính giữa đáng tin tưởng.