Phần Mềm

Mẫu Báo Cáo Tài Chính Đảng Có Phải Công Khai Trong Chi Bộ Không?

Biểu số BC01-TCĐ Đảng bộ………. Chi bộ, Đảng bộ…………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BÁO CÁO THU, CHI TÀI CHÍNH Quý ……..năm …… (Dùng chung cho các Tổ chức Đảng) Phần I – Tình hình tổ chức đảng, tiền lương 1- Tổng số đảng viên:.2- Số cấp ủy viên:… 3- Số chi bộ trực thuộc, đảng bộ bộ phận.. 4- Số chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở:

Đang xem: Báo cáo tài chính đảng

*

Biểu số BC01-TCĐĐảng bộ………. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMChi bộ, Đảng bộ…………… —————- BÁO CÁO THU, CHI TÀI CHÍNH Quý ……..năm …… (Dùng chung cho các Tổ chức Đảng)Phần I – Tình hình tổ chức đảng, tiền lương1- Tổng số đảng viên:……………………………………………………………………………..2- Số cấp ủy viên:………………………………………………………………………………….3- Số chi bộ trực thuộc, đảng bộ bộ phận……………………………………………………4- Số chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở:…………………………………………………………..5- Tổng số CBNV trong các doanh nghiệp, đơn vị SN khu vực NN:…………………….6- Tổng quỹ tiền lương trong các doanh nghiệp, đơn vị SN khu vực NN:……………..Phần II- Tình hình thực hiện thu, chi Đơn vị tính: đồng Số tiền TT Chỉ tiêu Mã số Kỳ này Lũy kế A B C 1 2 I Tổng thu = (02+03+04+05) 01 1 Kinh phí kỳ trước chuyển sang 02 2 Thu đảng phí được trích lại 03 3 Kinh phí được cấp 04 4 Thu khác 05 II Tổng chi = (07+08+09+10+11+12) 06 1 Chi mua báo, tạp chí 07 2 Chi tổ chức đại hội 08 3 Chi khen thưởng 09 4 Chi hỗ trợ 10 5 Chi phụ cấp cấp ủy 11 6 Chi khác 12 III Kinh phí còn chuyển kỳ sau (01-06) 13 Ngày … tháng …năm… Lập biểu TM/ Cấp ủy Họ và tên:… Họ và tên:… PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁOI- Mục đíchBáo cáo thu, chi tài chính của tổ chức đảng các cấp ký hiệu BC01/TCĐ là báo cáo tài chính tổnghợp, phản ánh tổng quát tình hình tiếp nhận các nguồn kinh phí hoạt độngII- Kết cấu của báo cáoBiểu B01-TCĐ gồm 2 phần riêng biệt:Phần I: Tình hình tổ chức đảng, tiền lương.Mọi tổ chức đảng khi lập dự toán đều phải ghi đầy đủ các chỉ tiêu: Tổng số đảng viên; số cấp ủyviên; số chi bộ trực thuộc, đảng bộ bộ phận trực thuộc; số chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở;Riêng tổ chức đảng trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế thì phải ghi thêmcác chỉ tiêu: Tổng số cán bộ công nhân viên, tổng quỹ tiền lương thực tế của các doanh nghiệp,đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế.Sáu chỉ tiêu trên làm căn cứ để xác định số liệu dự toán thu, chi tài chính được lập ở phần II.Phần II: Tình hình thực hiện thu, chiBiểu gồm có 5 cột: cột 1 ghi thứ tự, cột 2 ghi chỉ tiêu, cột 3 ghi mã số, cột 4 ghi số tiền kỳ này,cột 5 ghi số tiền lũy kế.Biểu gồm 13 dòng phản ánh các nội dung cụ thể: tổng thu; kinh phí kỳ trước chuyển sang; đảngphí được trích lại; thu khác; tổng chi, chi mua báo, tạp chí, chi tổ chức đại hội, chi khen thưởng,chi hỗ trợ, chi phụ cấp cấp ủy, chi khác, kinh phí còn chuyển kỳ sau.III- Nội dung và phương pháp tính các chỉ tiêuCăn cứ dòng tổng cộng trên sổ S01-TCĐ của các cột để ghi vào các mã số trên báo cáo BC01-TCĐ phù hợp, số liệu của dòng cộng kỳ này ghi vào cột kỳ này, số liệu của dòng cộng lũy kế ghivào cột lũy kế.1. Tổng thu – mã số 01Chỉ tiêu này phản ánh tổng số thu kinh phí hoạt động bao gồm: kinh phí kỳ trước chuyển sang,số đảng phí được trích giữ lại, kinh phí được cấp và thu khác.Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được tính như sau:Mã số 01 = mã số (02+03+04+05)2. Kinh phí kỳ trước còn lại chuyển sang – mã số 02Chỉ tiêu này phản ánh số kinh phí kỳ trước (quý hoặc năm) còn chuyển sang.Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ số liệu đã ghi ở mã số 13 báo cáo B01-TCĐ kỳ trước.3. Đảng phí trích giữ lại – mã số 03Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ số đảng phí được trích giữ lại trong nămSố liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào dòng cộng cuối quý, hoặc năm cột 1, phần thu”đảng phí” trên sổ S01-TCĐ.4. Kinh phí được cấp – mã số 04Chỉ tiêu này phản ánh số kinh phí được cấp trong năm.Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào dòng cộng cột 2, phần thu “kinh phí được cấp”trên sổ S01-TCĐ.5. Thu khác – mã số 05Chỉ tiêu này phản ánh số thu khác như: thu do thanh lý tài sản, thu tài trợ các tổ chức, cá nhânủng hộ cho các tổ chức đảng…

Xem thêm: Revit 2017 Free Download Full Version With Crack 64 Bit, Autodesk Revit 2017 64 Bit Setup Free Download

Xem thêm: Cách Mở Tài Khoản Bị Khóa Facebook Bị Khóa Tạm Thời, Cách Khôi Phục Lại Tài Khoản Facebook Bị Khóa

(nếu có).Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào dòng cộng cột 3, phần thu khác trên sổ S01-TCĐ.6. Tổng chi – mã số 06Chỉ tiêu này phản ánh tổng số kinh phí hoạt động chi bao gồm: chi mua báo, tạp chí; chi đại hội;chi khen thưởng; chi hỗ trợ; chi phụ cấp cấp ủy; chi khácSố liệu để ghi vào chỉ tiêu này được tính như sau:Mã số 06 = mã số (07+08+09+10+11+12)7. Chi mua báo, tạp chí – mã số 07Chỉ tiêu này phản ánh số kinh phí tổ chức đảng đã mua báo, tạp chí trong kỳ theo quy định.Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào dòng cộng cuối kỳ cột 5 trên sổ S01-TCĐ.8. Chi tổ chức đại hội – mã số 08Chỉ tiêu này phản ánh số kinh phí tổ chức đảng đã chi cho tổ chức đại hội Đảng của cấp báo cáotrong kỳ theo quy định.Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ dòng cộng cuối kỳ cột 6, sổ S01-TCĐ.10. Chi khen thưởng – mã số 09Chỉ tiêu này phản ánh số kinh phí tổ chức đảng đã chi khen thưởng trong kỳ theo quy định.Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào dòng cộng cuối kỳ, cột 7 trên sổ S01-TCĐ.11. Chi hỗ trợ – mã số 10Chỉ tiêu này phản ánh số kinh phí tổ chức đảng đã chi hỗ trợ chi bộ trong kỳ theo quy định (Đạihội chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận; chi bộ và đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ xã,phường, thị trấn; hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận; chi bộ vàđảng bộ bộ phận trực thuộc đảng bộ cơ sở xã phường thị trấn thuộc địa bàn khu vực III, khu vựcII theo quy định của cơ quan có thẩm quyền).Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào dòng cộng cuối kỳ, cột 8 trên sổ S01-TCĐ.12. Chi phụ cấp cấp ủy – mã số 11Chỉ tiêu này phản ánh số kinh phí tổ chức đảng đã chi phụ cấp cấp ủy trong kỳ theo quy định.Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào dòng cộng cuối kỳ, cột 9 trên sổ S01-TCĐ.13. Chi khác – mã số 12Chỉ tiêu này phản ánh số kinh phí tổ chức đảng chi khác trong kỳ.Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào dòng cộng cuối quý, cột 10 trên sổ S01-TCĐ.14. Kinh phí còn lại chuyển kỳ sau – mã số 13Chỉ tiêu này phản ánh số kinh phí hoạt động của tổ chức đảng còn lại cuối quý chuyển sang kỳsau hoặc năm sau. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được tính như sau:Mã số 13 = mã số (01 – 06)

HK Mobile

Hkmobile.vn chia sẻ mọi thứ về Phần Mềm / Game / Thủ Thuật dành cho máy tính với những tin hay nhất và những thông tin kiến thức hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button