Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu số dân phân theo thành thị và nông thôn của thế giới giai đoạn 1970 – 2020 | Địa Lý 10

>>> Tham khảo: Phát biểu nào không đúng về dân số nước ta?

Tìm hiểu cơ cấu dân số

Cơ cấu dân số được phân thành ba loại, đó là: cơ cấu theo độ tuổi, cơ cấu dân số theo giới tính và cơ cấu dân số theo dân tộc, tôn giáo.

– Thứ nhất: Về cơ cấu dân số theo độ tuổi

Cơ cấu dân số theo độ tuổi của nước ta ngày càng thay đổi, tỷ trọng trẻ em ngày càng giảm, tỷ trọng người trong độ tuổi lao động trở lên ngày càng tăng.

Tuổi là khoảng thời gian được tính từ khi một người sinh ra đến thời điểm thống kê. Có thể phân thành 3 loại tuổi: Tuổi thật là tuổi chính xác được tính bằng ngày, tháng, năm sinh, ví dụ 3 tuổi 2 tháng 26 ngày. Tuổi tròn là tuổi được tính theo số lần sinh nhật trôi qua, cứ mỗi lần sinh nhật trôi qua người ta lại được tính thêm một tuổi. Tuổi mặt trời là tuổi được tính bằng cách lấy năm thống kê trừ đi năm sinh. Trong nhân khẩu học, người ta thường tính mọi người theo độ tuổi đầy đủ của họ.

– Thứ hai: Cơ cấu dân số theo giới tính

Trên quy mô lãnh thổ, luôn có các quần thể đực và cái cùng chung sống, số lượng đực và cái thường tương quan với nhau; từ đó tạo ra cơ cấu dân số theo giới tính (hoặc cơ cấu nam, nữ). Cơ cấu dân số này thay đổi theo độ tuổi và có thể được trình bày theo một số cách: số nam trên 100 nữ, số nữ trên 100 nam hoặc số nam (hoặc nữ) so với tổng dân số (phép tính). giản dị %).

Cơ cấu dân số theo giới tính là sự phân chia tổng dân số của một khu vực thành hai nhóm nam và nữ.

– Thứ ba: Cơ cấu dân số theo dân tộc và tôn giáo

Cùng với tuổi và giới tính, những khía cạnh này trở thành đặc điểm chính của dân số. Vì vậy, sau khi xem xét cơ cấu dân số theo độ tuổi và giới tính, chúng ta sẽ xem xét các cơ cấu dân số quan trọng khác. Đó là sự phân chia dân cư theo các tiêu chí như dân tộc, tôn giáo, tình trạng hôn nhân, trình độ học vấn, trình độ văn hóa, trình độ kỹ thuật, loại hình sinh hoạt và thành phần kinh tế.

Đăng bởi: hkmobile.vn

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

[rule_{ruleNumber}]

# Hãy # vẽ # sơ đồ # đồ thị # khu vực # khung cảnh # cấu trúc # số lượng # dân số # phân khu # theo # thủ đô # và # trái cây # thiên nhiên # của thế giới # thế giới # phân khu # địa lý # địa lý # thế giới

[rule_3_plain]

# Hãy # vẽ # sơ đồ # đồ thị # khu vực # khung cảnh # cấu trúc # số lượng # dân số # phân khu # theo # thủ đô # và # trái cây # thiên nhiên # của thế giới # thế giới # phân khu # địa lý # địa lý # thế giới

Xem thêm bài viết hay:  Tưởng tượng và kể lại câu chuyện cuộc sống của em ở 20 năm sau

Câu hỏi: Vẽ biểu đồ diện tích thể hiện cơ cấu dân số toàn cầu theo thành thị và nông thôn giai đoạn 1970 – 2020.
Bảng 2.12. Tổng dân số, dân số thành thị và dân số nông thôn của thế giới giai đoạn 1970 – 2020 (Đơn vị: triệu người)

1970
1990
2010
Năm 2020
Toàn cầu
3700
5327
6957
7795
Trong đó:
Thành phố
1354
2290
3595
4379
Vùng nông thôn
2346
3037
3362
3416
Câu trả lời:
– Xử lý dữ liệu (tỷ lệ:%)

1970

1990
2010
Năm 2020
Toàn cầu
100
100
100
100
Trong đó:
Thành phố
36,6
43.0
51,7
56,2
Vùng nông thôn
63.4
57.0
48.3
43,8

– Vẽ biểu đồ
>>> Tham khảo: Nhận định nào không đúng về tình hình dân số nước ta?
Tìm hiểu cơ cấu dân số

Cơ cấu dân số được chia thành ba loại, đó là: cơ cấu dân số theo độ tuổi, cơ cấu dân số theo giới tính và cơ cấu dân số theo dân tộc, tôn giáo.
– Thứ nhất: Về cơ cấu dân số theo độ tuổi
Cơ cấu dân số theo độ tuổi của nước ta đang thay đổi, tỷ trọng trẻ em ngày càng giảm, tỷ trọng người trong độ tuổi lao động trở lên ngày càng tăng.
Tuổi là khoảng thời gian được tính từ khi một người sinh ra đến thời điểm thống kê. Có thể phân thành 3 loại tuổi: Tuổi thật là tuổi chính xác được tính bằng ngày, tháng, năm sinh, ví dụ 3 tuổi 2 tháng 26 ngày. Tuổi tròn là tuổi được tính theo số lần sinh nhật trôi qua, cứ mỗi lần sinh nhật trôi qua người ta lại được tính thêm một tuổi. Tuổi dương lịch là tuổi được tính bằng cách lấy năm thống kê trừ đi năm sinh. Trong nhân khẩu học, người ta thường tính người theo tuổi tròn.
– Thứ hai: Cơ cấu dân số theo giới tính
Trên quy mô lãnh thổ, luôn có các quần thể nam và nữ cùng chung sống, và số lượng con đực và con cái thường tương quan với nhau; từ đó tạo ra cơ cấu dân số theo giới tính (hoặc cơ cấu nam, nữ). Cơ cấu dân số này thay đổi theo từng thế hệ và có thể được biểu thị theo một số cách: số nam trên 100 nữ, số nữ trên 100 nam hoặc số nam (hoặc nữ) so với tổng dân số (tính bằng%) .
Cơ cấu dân số theo giới tính là sự phân chia tổng dân số của một khu vực thành hai nhóm nam và nữ.
– Thứ ba: Cơ cấu dân số theo dân tộc và tôn giáo
Cùng với tuổi và giới tính, những khía cạnh này trở thành những đặc điểm chính của dân số. Vì vậy, sau khi xem xét cơ cấu dân số theo độ tuổi và giới tính, chúng ta sẽ xem xét các cơ cấu dân số quan trọng khác. Đó là sự phân chia dân cư theo các tiêu chí như dân tộc, tôn giáo, tình trạng hôn nhân, trình độ học vấn, trình độ học vấn, trình độ kỹ thuật, loại hình hoạt động và thành phần kinh tế.
Đăng bởi: hkmobile.vn
Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

Xem thêm bài viết hay:  Top những bài thơ 20/10 ý nghĩa, sâu sắc được chị em tâm đắc nhất

# Hãy # vẽ # sơ đồ # đồ thị # khu vực # khung cảnh # cấu trúc # số lượng # dân số # phân khu # theo # thủ đô # và # trái cây # thiên nhiên # của thế giới # thế giới # phân khu # địa lý # địa lý # thế giới

[rule_2_plain]

# Hãy # vẽ # sơ đồ # đồ thị # khu vực # khung cảnh # cấu trúc # số lượng # dân số # phân khu # theo # thủ đô # và # trái cây # thiên nhiên # của thế giới # thế giới # phân khu # địa lý # địa lý # thế giới

[rule_2_plain]

# Hãy # vẽ # sơ đồ # đồ thị # khu vực # khung cảnh # cấu trúc # số lượng # dân số # phân khu # theo # thủ đô # và # trái cây # thiên nhiên # của thế giới # thế giới # phân khu # địa lý # địa lý # thế giới

[rule_3_plain]

# Hãy # vẽ # sơ đồ # đồ thị # khu vực # khung cảnh # cấu trúc # số lượng # dân số # phân khu # theo # thủ đô # và # trái cây # thiên nhiên # của thế giới # thế giới # phân khu # địa lý # địa lý # thế giới

Câu hỏi: Vẽ biểu đồ diện tích thể hiện cơ cấu dân số toàn cầu theo thành thị và nông thôn giai đoạn 1970 – 2020.
Bảng 2.12. Tổng dân số, dân số thành thị và dân số nông thôn của thế giới giai đoạn 1970 – 2020 (Đơn vị: triệu người)

1970
1990
2010
Năm 2020
Toàn cầu
3700
5327
6957
7795
Trong đó:
Thành phố
1354
2290
3595
4379
Vùng nông thôn
2346
3037
3362
3416
Câu trả lời:
– Xử lý dữ liệu (tỷ lệ:%)

1970

1990
2010
Năm 2020
Toàn cầu
100
100
100
100
Trong đó:
Thành phố
36,6
43.0
51,7
56,2
Vùng nông thôn
63.4
57.0
48.3
43,8

– Vẽ biểu đồ
>>> Tham khảo: Nhận định nào không đúng về tình hình dân số nước ta?
Tìm hiểu cơ cấu dân số

Cơ cấu dân số được chia thành ba loại, đó là: cơ cấu dân số theo độ tuổi, cơ cấu dân số theo giới tính và cơ cấu dân số theo dân tộc, tôn giáo.
– Thứ nhất: Về cơ cấu dân số theo độ tuổi
Cơ cấu dân số theo độ tuổi của nước ta đang thay đổi, tỷ trọng trẻ em ngày càng giảm, tỷ trọng người trong độ tuổi lao động trở lên ngày càng tăng.
Tuổi là khoảng thời gian từ khi một người sinh ra đến khi thống kê. Có thể phân thành 3 loại tuổi: Tuổi thật là tuổi chính xác được tính bằng ngày, tháng, năm sinh, ví dụ 3 tuổi 2 tháng 26 ngày. Tuổi tròn là tuổi được tính theo số lần sinh nhật trôi qua, cứ mỗi lần sinh nhật trôi qua người ta lại được tính thêm một tuổi. Tuổi dương lịch là tuổi được tính bằng cách lấy năm thống kê trừ đi năm sinh. Trong nhân khẩu học, người ta thường tính người theo tuổi tròn.
– Thứ hai: Cơ cấu dân số theo giới tính
Trên quy mô lãnh thổ, luôn có các quần thể nam và nữ cùng chung sống, và số lượng con đực và con cái thường tương quan với nhau; từ đó tạo ra cơ cấu dân số theo giới tính (hoặc cơ cấu nam, nữ). Cơ cấu dân số này thay đổi theo từng thế hệ và có thể được biểu thị theo một số cách: số nam trên 100 nữ, số nữ trên 100 nam hoặc số nam (hoặc nữ) so với tổng dân số (tính bằng%) .
Cơ cấu dân số theo giới tính là sự phân chia tổng dân số của một khu vực thành hai nhóm nam và nữ.
– Thứ ba: Cơ cấu dân số theo dân tộc và tôn giáo
Cùng với tuổi và giới tính, những khía cạnh này trở thành những đặc điểm chính của dân số. Vì vậy, sau khi xem xét cơ cấu dân số theo độ tuổi và giới tính, chúng ta sẽ xem xét các cơ cấu dân số quan trọng khác. Đó là sự phân chia dân cư theo các tiêu chí như dân tộc, tôn giáo, tình trạng hôn nhân, trình độ học vấn, trình độ học vấn, trình độ kỹ thuật, loại hình hoạt động và thành phần kinh tế.
Đăng bởi: hkmobile.vn
Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

Xem thêm bài viết hay:  Chia sẻ kinh nghiệm chèo sup Hồ Trị An chi tiết từ A -> Z

Bạn thấy bài viết Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu số dân phân theo thành thị và nông thôn của thế giới giai đoạn 1970 – 2020 | Địa Lý 10 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu số dân phân theo thành thị và nông thôn của thế giới giai đoạn 1970 – 2020 | Địa Lý 10 bên dưới để hkmobile.vn Nghĩacó thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: hkmobile.vn của hkmobile.vn
Nhớ để nguồn: Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu số dân phân theo thành thị và nông thôn của thế giới giai đoạn 1970 – 2020 | Địa Lý 10

Viết một bình luận