LÀM BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH ONLINE

Để có tác dụng xuất sắc bài xích tập thì bây giờ hoàn thành bạn cần rứa chắc chắn kỹ năng và kiến thức cục bộ kỹ năng và kiến thức của thì này. Bởi đó là 1 trong 12 thì cực kỳ quan trọng đặc biệt. Trong nội dung bài viết này, hkmobile.vn đang hỗ trợ rất đầy đủ đầy đủ kết cấu, cách thực hiện với bài xích tập vận dụng. Hãy cùng theo dõi ngay nhé!


1. Cách dùng thì hiện giờ hoàn thành vào giờ Anh

1.1. Thì hiện giờ xong được dùng để nói tới những sự việc vừa bắt đầu xảy ra với hậu quả của nó vẫn còn tác động mang đến hiện nay tại

Ví dụ:

I’ve sầu broken my watch so I don’t know what time it is.

Tôi vẫn làm vỡ đồng hồ nên tôi trù trừ hiện giờ là mấy giờ.

Bạn đang xem: Làm bài tập thì hiện tại hoàn thành online

They have cancelled the meeting.

Họ sẽ diệt cuộc họp.

She’s taken my copy. I don’t have sầu one.

Cô ấy đã mang phiên bản của mình. Tôi không có loại làm sao.

The sales team has doubled its turnover.

Phòng kinh doanh đã tăng doanh số bán hàng lên gấp rất nhiều lần.

1.2. Lúc nói về sự vấn đề bắt đầu ra mắt cách đây không lâu, sử dụng các trường đoản cú như ‘just’ ‘already’ hay ‘yet’

We’ve sầu already talked about that.

Chúng ta sẽ nói tới câu hỏi đó.

She hasn’t arrived yet.

Cô ấy vẫn chưa tới.

I’ve sầu just done it.

Tôi vừa làm việc đó.


*
Cách sử dụng thì hiện thời hoàn thành trong tiếng Anh
They’ve already met.

Họ đã gặp gỡ nhau.


They haven’t known yet.

Họ vẫn chưa chắc chắn.

Have sầu you spoken lớn hlặng yet?

Anh sẽ thì thầm cùng với anh ta chưa?

Have sầu they got back to lớn you yet?

Họ sẽ trả lời đến anh chưa?

1.3.Thì hiện tại xong dùng để nói về sự câu hỏi xẩy ra vào quá khứ cùng vẫn tồn tại tiếp diễn ngơi nghỉ hiện tại tại

Cách cần sử dụng này sẽ áp dụng ‘since’ với ‘for’ để cho biết thêm vấn đề sẽ kéo dài bao thọ.

Ví dụ:

I have sầu been a teacher for more than ten years.

Tôi dạy học tập đã hơn 10 năm.

We haven’t seen Janine since Friday.

Chúng tôi đang không chạm chán Janine tự trang bị Sáu.

How long have sầu you been at this school?

Anh công tác làm việc ở ngôi trường này bao lâu rồi?

For 10 years/Since 2002.

Được 10 năm rồi/Từ năm 2002.

1.4.Thì hiện thời chấm dứt được sử dụng lúc nói đến đề xuất hay kinh nghiệm

Thường sử dụng ‘ever’ và ‘never’ Khi nói về tay nghề.

Ví dụ:

Have sầu you ever been lớn Argentina?

Anh đặt chân đến Argentimãng cầu chưa?

I think I have seen that movie before.

Tôi nghĩ về trước đó tôi vẫn coi bộ phim đó.

Has he ever talked to you about the problem?

Anh ấy bao gồm nói cùng với anh về vấn đề này chưa?

I’ve sầu never met Jlặng & Sally.

Tôi không khi nào chạm chán Jyên ổn và Sally.

We’ve never considered investing in Mexico.

Chúng tôi chưa lúc nào cẩn thận bài toán đầu tư nghỉ ngơi Mexico.

1.5. Chúng ta cũng rất có thể dùng thì hiện giờ dứt nhằm nói về việc vấn đề xảy ra và tái diễn các lần vào thừa khứ

We’ve been khổng lồ Singapore a lot over the last few years.

Những năm vừa rồi, chúng tôi đi Singapre tương đối nhiều lần.

She’s done this type of project many times before.

Cô ấy sẽ làm cho một số loại dự án này không ít lần.

We’ve sầu mentioned it to lớn them on several occasions over the last six months.

Trong 6 tháng vừa rồi, Cửa Hàng chúng tôi vẫn đề cập Việc này cùng với chúng ta tương đối nhiều lần rồi.

The army has attacked that đô thị five times.

Quân nhóm đang tiến công thành phố đó 5 lần.

I have had four quizzes và five sầu tests so far this semester.

Tôi đã làm 4 bài xích đánh giá với 5 bài thi vào học tập kỳ này.

She has talked khổng lồ several specialists about her problem, but nobody knows why she is siông xã.

Bà ấy vẫn nói với tương đối nhiều Chuyên Viên về vụ việc của bà, tuy vậy không ai đưa ra được nguyên ổn nhân bà bệnh tật.

2. Cấu trúcthì bây giờ trả thànhTiếng Anh

Câu khẳng địnhCâu lấp địnhCâu nghi vấn
S+ have/has + V3 + (O)Ví dụ: – I have spoken to him.– I’ve sầu been at this school for 10 years.

Xem thêm: Vẽ Tranh Về Đề Tài Trò Chơi Dân Gian Đẹp Nhất: Thả Diều, Kéo Co, Trốn Tìm

S+ have not/has not + V3 + (O)- S+ haven’t/hasn’t+ V3 + (O)Ví dụ:– I haven’t spoken khổng lồ hyên yet.– I haven’t ever been to Argentina.(Từ để hỏi) + have/has + S+ V3 + (O)?Ví dụ:– Have sầu you spoken khổng lồ hyên ổn yet?– How long have sầu you been at this school?

3. Bài tậpthì hiện thời trả thànhgồm đáp án

các bài luyện tập

những bài tập 1: Chia động từ nghỉ ngơi thì bây giờ trả thànhThe bill isn’t right. They (make)………….. a mistake.Don’t you want khổng lồ see this programme? It ………….(start).I (turn)……….. the heating on. It’ll soon get warm in here.……..they (pay)…….. money for your mother yet?Someone (take)………………. my bicycle.Wait for few minutes, please! I (finish)……………. my dinner.………you ever (eat)………….. Sushi?She (not/come)…………… here for a long time.I (work)………….. here for three years.………… you ever …………..(be) in New York?You (not/do) ………….your project yet, I suppose.I (just/ see)………. Andrew và he says he ……..already (do)………. about half of the plan.
*
những bài tập thì bây giờ ngừng bao gồm đáp án
I ………..just (decide)……… to start working next week.He (be)…………. at his computer for seven hours.She (not/ have) ……………any fun a long time.My father (not/ play)……….. any sport since last year.I’d better have sầu a shower. I (not/ have)………. one since Thursday.I don’t live with my family now & we (not/ see)…………. each other for five years.I…… just (realize)…………… that there are only four weeks to the kết thúc of term.The train drivers (go)……… on strike và they stopped working at twelve o’clochồng.How long…….. (you/ know)………. each other?……….(You/ take)………… many photographs?(She/ eat)………………. at the Royal Hotel yet?He (live) ………….here all his life..Is this the second time he (lose)……………. his job?How many bottles………… the milkman (leave) ………….? He (leave) ……….. six.I (buy)…………. a new carpet. Come & look at it.She (write)………….. three poems about her fatherlvà.We (finish) ……………………three English courses.School (not, start)……………..yet.Những bài tập 2: Chuyển đổi trường đoản cú bây chừ dứt sang trọng vượt khứ 1-1 (cùng ngược lại)This is the first time he went abroad.

-> He hasn’t………………………………………………………………………………..

She started driving 1 month ago.

-> She has………………………………………………………………………………..

We began eating when it started to lớn rain.

-> We have………………………………………………………………………………….

I last had my hair cut when I left her.

-> I haven’t……………………………………………………………………………………

The last time she kissed me was 5 months ago.

-> She hasn’t…………………………………………………………………………………

It is a long time since we last met.

-> We haven’t…………………………………………………………………………………

When did you have sầu it?

-> How long……………………………………………………………………………………

This is the first time I had such a delicious meal.

-> I haven’t…………………………………………………………………………………….

I haven’t seen hlặng for 8 days.

-> The last……………………………………………………………………………………

I haven’t taken a bath since Monday.

-> It is……………………………………………………………………………………………

Những bài tập 3:Chia những đụng từ trong ngoặc ra thì simple past hoặc present perfectWe (study)……………a very hard lesson the day before yesterday.We (study)…………………………………………almost every lesson in this book so far.We (watch)……………………..that television program.We (watch)…………………an interesting program on television last night.My wife và I………………………………….(travel) by air many times in the pastMy wife and I (travel)……………………………. to Mexiteo by air last summerI (read)………………that novel by Hemingway several times before.I (read)…………………….that novel again during my last vacation.I (have)…………………….a little trouble with my car last week.However, I (have)……………………. no trouble with my car since then.những bài tập 4: Khoanh tròn lời giải đúng

1. When ____________ the school?

A) have sầu you joined

B) did you joined

C) did you join

D) have sầu you ever joined

2. _____________ in England?

A) Did you ever worked

B) Have sầu you ever worked

C) Worked you

D) Didn’t you have sầu worked

3. That’s the best speech _________

B) I never heard

B) I didn’t hear

C) I used to hear

D) I’ve ever heard

4. He’s the most difficult housemate _____________________

A) I never dealternative text with.

B) I never had khổng lồ deal with.

C) I’ve sầu ever had to giảm giá with.

D) I’ve never had khổng lồ khuyễn mãi giảm giá with

5. ______ to hyên last week.

A) I spoke

B) I’ve sầu already spoken

C) I didn’t spoke

D) I speaked

6. _____a contract last year and it is still valid.

A) We have sầu signed

B) We signed

C) We haven’t signed

D) We have sign

7. ______ from a business trip khổng lồ France.

A) I come back

B) I came back

C) I never came back

D) I’ve just come back

8. Prices ________ in 1995 but then _____ in 1996.

A) rised _ falled

B) rose _ fell

C) have sầu risen _ have sầu fallen

D) rose _ have sầu fallen

9. You ____________ lớn a word ____________

A) listened _ I haven’t said

B) didn’t listen _ I say

C) listened _ saying

D) haven’t listened _ I’ve sầu said back

10. I can’t believe that ________________ the news.

A) you haven’t read

B) you didn’t read

C) you don’t read

D) you read not

bài tập 5: bài tập Hiện tại chấm dứt cùng Quá khứ đơnI………my Maths homework yesterday. (lớn do)………Susan………lớn Englvà by plane? (to lớn go)They………a farm two weeks ago. (khổng lồ visit)Jenny & Peggy………their brother. (not/khổng lồ help)The children………at home page last weekover. (not/khổng lồ be)When………you………this wonderful skirt? (khổng lồ design)My mother………inlớn the van. (not/lớn crash)The boys………the mudguards of their bicycles. (lớn take off)………you………your aunt last week? (lớn phone)He………milk at school. (not/khổng lồ drink)The police………two people early this morning. (to arrest)She………khổng lồ nhật bản but now she………bachồng. (to lớn go – to come)Dan………two tablets this year. (already/khổng lồ buy)How many games………so far this season? (your team/to win)………the CN Tower when you………in Toronto? (you/khổng lồ visit – lớn stay)………your homework yet? – Yes, I………it an hour ago. (you/khổng lồ vì chưng – to finish)There………an accident in High Street, so we have sầu to use King Street khổng lồ get khổng lồ your school. (to lớn be)I………Peter since I………last Tuesday. (not/to see – khổng lồ arrive)Frank………his bike last May. So he………it for 4 months. (lớn get – to lớn have)20) I’m sorry, I………earlier, but I………a lot lately. (not/to lớn write – to work)Peter……… football yesterday.They……… the car. It looks new again.John & Peggy……… the book. Now they can watch the film.I……… my friover two days ago.We……… another country before.She……… a new oto in 2011.I’m sorry, but I……… my homework.……… the game of chess?The girls……… their lunch yet.I………my keys, so I can’t open that door. (to lớn lose)Columbus………in the New World in 1492. (to arrive)Nina………her leg. She is still in hospital. (to break)He………here all his life. (lớn live)Colin………for Brazil this morning. (lớn leave)Last winter Robin………with his father in the Alps for three days. (to stay)Ellen………with her left hvà. (always/to lớn write)She………a language course in Paris last summer. (khổng lồ do)………anyone………yet? (khổng lồ phone)I………Paul today, but I………hyên last Sunday.Những bài tập 6: Tìm lỗi sai cùng sửa lỗi trong những câu dưới đâyI haven’t cutted my hair since last June.She has not working as a teacher for almost 5 years.The lesson haven’t started yet.Has the cát eat yet?I am worried that I hasn’t still finished my homework yet.