Mẫu báo cáo tổng kết chi hội người cao tuổi

Mẫu báo cáo tổng kết chi hội người cao tuổi

Mẫu báo cáo tổng kết chi hội người cao tuổi -

Hội Người cao tuổi là nơi sinh hoạt, giao lưu, đại diện cho ý chí, ước vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi. Hội Người cao tuổi được tổ chức từ trung ương tới địa phương như các tổ chức khác, hoạt động theo nhiệm kỳ. Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn bài viết Mẫu báo cáo tổng hợp hội người cao tuổi.

Báo cáo tổng kết của hội người cao tuổi là gì?

Báo cáo tổng kết chi hội người cao tuổi là văn bản tổng kết hoạt động của chi hội người cao tuổi trong một nhiệm kỳ, văn bản sẽ nêu những hoạt động của chi hội trong quá trình hoạt động, nêu lên những tồn tại hạn chế. và từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới để hoạt động của hội NCT ngày càng nhiều chủng loại, hiệu quả hơn.

Nội dung báo cáo tổng kết của Chi hội Người cao tuổi

Mẫu báo cáo tổng hợp hội người cao tuổi thường sẽ bao gồm những điều sau:

– Đặc điểm của hội người cao tuổi

– Kết quả hoạt động nhưng chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ (thẩm định chung và công việc chi bộ)

– Thẩm định những thuận tiện và khó khăn của chi nhánh

– Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới

Mẫu báo cáo tổng hợp hội người cao tuổi

Hội NCT ………… ..
Chi hội NCT …………………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————

…………, ngày… tháng… năm 20…

BÁO CÁO
Tình hình hoạt động của chi hội già làng… nhiệm kỳ: 20… -20… và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ: 20… -20…

Tình hình hoạt động của chi hội già làng… nhiệm kỳ: 20… -20… và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ: 20… -20…

I.Đặc điểm của tình huống:

– Hội người cao tuổi thôn …………. .

– Nhiệm kỳ: 20… -20… chi bộ tổ chức đại hội, bầu ra Ban chấp hành gồm 3 người: 1 chi hội trưởng, 1 chi hội phó, 1 ủy viên ban chấp hành.

– Trong 5 năm, số hội viên bình quân là… hội viên, trong đó kết nạp mới 9 hội viên, giảm 22 hội viên do tuổi cao sức yếu đã về với tổ tiên. số lượng thành viên ngày nay tới ngày 12 / 31- …………… là ……. thành viên, nam ……, nữ ……: tuổi từ …… -> …… là ……, từ …… -> …… là ……, từ …… -> …… là …… từ…… tới …… là 2; …… tuổi trở lên là ……. số hội viên được lợi từ ngân sách nhà nước là 68 hội viên bằng 50%, gồm: hưu trí …… bằng 3 ……%, hội viên …… bằng …… bằng ……%, hội viên tham gia BHYT bằng …… là …… bằng ……%,

– Với tình hình trên, chi bộ đã kết đoàn nêu cao gương sáng người cao tuổi, vượt qua khó khăn thiếu thốn, giúp sức nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực hoạt động.

II. Kết quả đạt được:

1. Thẩm định chung:

Vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên đã nêu cao tấm gương sáng, người cao tuổi luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng. và các chính sách và pháp luật của nhà nước.

– Mỗi thành viên là người cao tuổi, có vai trò rất quan trọng trong gia đình, vừa là ông, vừa là cha, vừa là người đảm nhiệm vai trò chủ hộ nên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước. pháp luật. Đặc thù là quy chế đóng góp của địa phương: như phát thành phầm, các phong trào từ thiện đã phát huy hiệu quả. Đồng thời động viên con cháu thường xuyên phòng, chống các mặt tiêu cực của xã hội như chống tham nhũng, mê tín dị đoan, bói toán, số đề, cờ bạc, rượu chè và các tệ nạn xã hội khác.

Tích cực vận động gia đình, con cháu thực hiện tốt phong trào giữ gìn an ninh trật tự ở thôn, khu dân cư, tập trung vào 3 nhiệm vụ tự quản: quản lý dòng tộc, quản lý nhân dân, quản lý ANTT, quản lý nhà. tài sản. Trên cơ sở đó mới yên tâm tăng trưởng kinh tế, văn hóa ở các thôn, khu dân cư đi vào ổn định.

Về môi trường sống mới, 80% hội viên có nước sạch, hố xí hợp vệ sinh.

Về nếp sống sinh hoạt trong gia đình và ngoài xã hội đều phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc theo ý thức Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII. Công việc dồn điền đổi thửa để xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Các hội viên đã nêu cao vai trò người cao tuổi, phát huy vai trò người cao tuổi, hiếu già, vận động gia đình, con cháu chấp hành tốt các quy định của địa phương, tạo mọi điều kiện thuận tiện cho Ban chỉ huy nông thôn mới. xây dựng hoàn thiện. nhiệm vụ kế hoạch.

2. Công việc chi nhánh:

– Nhiệm kỳ: 20… -20…, người cao tuổi đang cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện và hoàn thành tốt các nghị quyết của Đảng bộ nói chung và nghị quyết của thôn nói riêng trên các lĩnh vực tăng trưởng kinh tế. xóa đói giảm nghèo, an ninh trật tự, công việc môi trường, thực hiện quy chế dân chủ gắn với xây dựng nông thôn mới. Hoạt động của các thành viên được thẩm định cao vì vai trò thường xuyên của họ trong việc hưởng ứng các chiến dịch từ thiện. Xứng đáng vai trò gia đình thi đua của ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo. Những hình ảnh đẹp đó đã góp phần xây dựng cuộc sống mới, tạo nên sức mạnh kết đoàn. Đấu tranh chống các bộc lộ tiêu cực ngoài xã hội gây mất an ninh trật tự, nhất là trong dịp Tết tới xuân về.

– Lễ mừng thọ: Hàng năm chi hội đã phối hợp với Ban công việc mặt trận thôn, Ban quản lý thôn tổ chức mừng thọ cho các cụ vào ngày …… Tết, đầu năm mới, tổng số các thành viên. Là ……. Từ …… tuổi trở lên với số tiền chi là …… đồng. Việc làm ý nghĩa đã mang lại niềm tin, phấn khởi cho các cụ, sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội, động viên phong trào thi đua ông bà kiểu mẫu. , con cháu thảo hiền. Giáo dục phẩm chất đạo đức cho các thế hệ.

– Kết quả của việc làm đã có nhiều gia đình, con em đi làm ăn xa về trẩy hội vui xuân đã trình diễn những nghĩa cử, hình ảnh đẹp cả về tình cảm và vật chất đối với quỹ từ thiện chăm sóc người cao tuổi. . Đặc thù là những năm gần đây: Năm 20…; 20…; 20… được ủng hộ …… đồng được bổ sung vào quỹ vốn, trong đó người ủng hộ cao nhất là …………………… ..

– Thăm hỏi ốm đau: Hội thăm hỏi ốm đau 78 hội viên với số tiền …… đồng.

– Công việc thăm hỏi: Chi nhánh phối hợp với các đoàn thể chính trị thăm hỏi, chia buồn trong 5 năm qua.

– Hoạt động quỹ vốn: hàng năm vào dịp sơ kết, tổng kết, chi nhánh báo cáo công khai thu chi theo nguyên tắc tài chính trước hội nghị.

– Kết quả tăng vốn hàng năm do quỹ hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi và phần lãi tiền vay còn lại sau lúc chi cho các hoạt động của Chi nhánh, đặc thù trong 3 năm gần đây:

+ Tổng vốn đầu tư năm 20… là …………. đồng.

– Trong đó vốn vay là …………. đồng.

– Tiền mặt tại quỹ là …………… .. đồng.

+ Tổng vốn đầu tư tới năm 20… tăng thêm là …………. dong.

– Trong đó vốn vay là ………… đồng

– Tiền mặt tại quỹ là: …………. đồng.

+ Tổng vốn đầu tư năm 20… là: …………… đồng.

– Trong đó vốn vay là …………. dong.

– Tiền mặt tại quỹ là …………. đồng.

Do quỹ vốn tăng nên QHV hàng năm cũng được tăng lên.

– Năm 20… có 150 thành viên: QBQ là 150.000 đồng.

– Năm 20… có 141 thành viên: QBQ là 180.000 đồng

– Năm 20… có 136 thành viên: QBQ là 200.000 đồng

3, Thẩm định chung:

* Thuận tiện:

– Nhiệm kỳ 20… -20… phong trào người cao tuổi thôn …………. Đã có nhiều quyết tâm nêu gương cao tuổi, làm tốt các phong trào thi đua: Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ người cao tuổi nhưng nghị quyết đại hội đã đề ra. Có được sự quan tâm chỉ huy của chi ủy chi bộ, trưởng ban công việc mặt trận thôn, ban quản lý thôn. Được sự chỉ huy của Hội người cao tuổi xã Quang Trung.

– Thay mặt Ban chấp hành chi hội người cao tuổi thôn …………. Xin gửi lời cảm ơn thâm thúy và mong thu được sự quan tâm nhiều hơn nữa để phong trào người cao tuổi được duy trì và vươn lên trong cuộc sống, luôn sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội.

* Hạn chế:

Tuy nhiên, những kết quả đạt được nhưng vẫn còn những hạn chế cần khắc phục:

– Sự lãnh đạo của Ban Chấp hành đôi lúc chưa kịp thời trong việc thăm hỏi hội viên, thăm hỏi, chia buồn với hội viên đã về với tổ tiên.

– Tuyên truyền cho hội viên về lợi ích của người cao tuổi, chưa được rộng rãi, tìm hiểu điều lệ hội và luật người cao tuổi đã ban hành có hiệu lực thi hành.

Đặc thù, có những thành viên vai trò, trách nhiệm chưa cao như đóng hội phí, xây dựng quỹ vốn, tuân thủ các chủ trương, quy định của địa phương, nhắc nhở về mục tiêu giao thành phầm và các khoản đóng góp khác. đóng góp ko kịp thời tác động tới phong trào chung của thôn.

Xem thêm bài viết hay:  TOP 10 quán cafe có khu vui chơi cho bé nổi tiếng nhất hiện nay

* Nguyên nhân: công việc tuyên truyền, tìm hiểu điều lệ hội, tìm hiểu pháp luật người cao tuổi tới hội viên chưa kịp thời. Điều này dẫn tới hiệu suất thấp.

III. Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ: 20… -20…

1. Công việc tuyên truyền:

– Động viên hội viên phát huy hơn nữa vai trò NCT kiểu mẫu thực hiện tốt các phong trào thi đua ông bà mẫu mực, con ngoan trò giỏi, gia đình văn hóa, dòng tộc hiếu học, con cháu thảo hiền. vươn lên trong học tập, luôn có lối sống lành mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, thường xuyên tăng lên cảnh giác cách mệnh ko để kẻ xấu lôi kéo, kích động, trên cơ sở đó góp phần củng cố khối đại kết đoàn toàn dân. khu dân cư. Mỗi hội viên cần tăng trưởng hơn nữa nhận thức về vai trò trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người cao tuổi

Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa tổ quốc gắn với xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ:

2. Mục tiêu chính:

+ 100% hội viên chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước và địa phương, nhất là việc bàn giao mục tiêu đóng góp.

+ 100% đội viên nêu cao gương người cao tuổi thực hiện tốt phong trào thi đua ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo.

+ 100% hội viên được sử dụng nước sạch và có hố xí hợp vệ sinh.

+ 100% thành viên đóng thêm …… ..đ để tăng vốn quỹ lên ………… .. đầu năm 20…

+ 100% hội phí được trích từ lợi nhuận của quỹ vốn.

+ Vận động những người cao tuổi còn lại tham gia hội.

+ Lệ phí thăm hỏi ốm đau ………… hội viên mỗi năm một lần.

+ Chi phí thăm khám tại thời khắc.

3. Hoạt động của quỹ vốn phải đảm bảo hoạt động theo các nguyên tắc tài chính

Định kỳ hàng năm, sơ, tổng kết, báo cáo công khai, sáng tỏ trước hội nghị về tổng thu, tổng chi còn lại.

4. Bầu các tổ trưởng giúp việc cho Ban Chấp hành:

Trên đây là toàn thể nội dung dự thảo báo cáo tổng kết thẩm định hoạt động của chi hội trưởng thôn …………. nhiệm kỳ: 20… -20… và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ: 20… -20… trình đại hội.

Xin ý kiến ​​hội nghị thảo luận bổ sung.

Cám ơn rất nhiều!

Trung tâm Thương nghiệp Hội NCT

CHỦ TỊCH

Đây là nội dung của bài viết Mẫu báo cáo tổng hợp hội người cao tuổi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi các bài viết của chúng tôi.

[rule_{ruleNumber}]

#Mẫu #báo #cáo #tổng #kết #chi #hội #người #cao #tuổi

[rule_3_plain]

#Mẫu #báo #cáo #tổng #kết #chi #hội #người #cao #tuổi

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Mẫu báo cáo tổng kết chi hội người cao tuổi phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các biểu mẫu khác tại đây => Biểu mẫu

Hội Người cao tuổi là nơi sinh hoạt, giao lưu, đại diện cho ý chí, ước vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi. Hội Người cao tuổi được tổ chức từ trung ương tới địa phương như các tổ chức khác, hoạt động theo nhiệm kỳ. Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn bài viết Mẫu báo cáo tổng hợp hội người cao tuổi.

Mẫu báo cáo tổng kết chi hội người cao tuổi là gì?

Báo cáo tổng kết chi hội người cao tuổi là văn bản tổng kết hoạt động của chi hội người cao tuổi trong một nhiệm kỳ, văn bản sẽ nêu những hoạt động của chi hội trong quá trình hoạt động, nêu lên những tồn tại hạn chế. và từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới để hoạt động của hội NCT ngày càng nhiều chủng loại, hiệu quả hơn.
Nội dung Mẫu báo cáo tổng kết chi hội người cao tuổi
Mẫu báo cáo tổng kết chi hội người cao tuổi thường sẽ bao gồm những điều sau:
Đặc điểm của hội người cao tuổi
Kết quả hoạt động nhưng chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ (thẩm định chung và công việc chi bộ)
Thẩm định những thuận tiện và khó khăn của chi nhánh
Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới
Mẫu báo cáo tổng hợp hội người cao tuổi
Hội NCT ………… ..
Chi hội NCT …………………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————

…………, ngày… tháng… năm 20…

BÁO CÁOTình hình hoạt động của chi hội già làng… nhiệm kỳ: 20… -20… và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ: 20… -20…
Tình hình hoạt động của chi hội già làng… nhiệm kỳ: 20… -20… và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ: 20… -20…
I.Đặc điểm của tình huống:
– Hội người cao tuổi thôn …………. .
– Nhiệm kỳ: 20… -20… chi bộ tổ chức đại hội, bầu ra Ban chấp hành gồm 3 người: 1 chi hội trưởng, 1 chi hội phó, 1 ủy viên ban chấp hành.
– Trong 5 năm, số hội viên bình quân là… hội viên, trong đó kết nạp mới 9 hội viên, giảm 22 hội viên do tuổi cao sức yếu đã về với tổ tiên. số lượng thành viên ngày nay tới ngày 12 / 31- …………… là ……. thành viên, nam ……, nữ ……: tuổi từ …… -> …… là ……, từ …… -> …… là ……, từ …… -> …… là …… từ…… tới …… là 2; …… tuổi trở lên là ……. số hội viên được lợi từ ngân sách nhà nước là 68 hội viên bằng 50%, gồm: hưu trí …… bằng 3 ……%, hội viên …… bằng …… bằng ……%, hội viên tham gia BHYT bằng …… là …… bằng ……%,
– Với tình hình trên, chi bộ đã kết đoàn nêu cao gương sáng người cao tuổi, vượt qua khó khăn thiếu thốn, giúp sức nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực hoạt động.
II. Kết quả đạt được:
1. Thẩm định chung:
Vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên đã nêu cao tấm gương sáng, người cao tuổi luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng. và các chính sách và pháp luật của nhà nước.
– Mỗi thành viên là người cao tuổi, có vai trò rất quan trọng trong gia đình, vừa là ông, vừa là cha, vừa là người đảm nhiệm vai trò chủ hộ nên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước. pháp luật. Đặc thù là quy chế đóng góp của địa phương: như phát thành phầm, các phong trào từ thiện đã phát huy hiệu quả. Đồng thời động viên con cháu thường xuyên phòng, chống các mặt tiêu cực của xã hội như chống tham nhũng, mê tín dị đoan, bói toán, số đề, cờ bạc, rượu chè và các tệ nạn xã hội khác.
Tích cực vận động gia đình, con cháu thực hiện tốt phong trào giữ gìn an ninh trật tự ở thôn, khu dân cư, tập trung vào 3 nhiệm vụ tự quản: quản lý dòng tộc, quản lý nhân dân, quản lý ANTT, quản lý nhà. tài sản. Trên cơ sở đó mới yên tâm tăng trưởng kinh tế, văn hóa ở các thôn, khu dân cư đi vào ổn định.
Về môi trường sống mới, 80% hội viên có nước sạch, hố xí hợp vệ sinh.
Về nếp sống sinh hoạt trong gia đình và ngoài xã hội đều phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc theo ý thức Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII. Công việc dồn điền đổi thửa để xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Các hội viên đã nêu cao vai trò người cao tuổi, phát huy vai trò người cao tuổi, hiếu già, vận động gia đình, con cháu chấp hành tốt các quy định của địa phương, tạo mọi điều kiện thuận tiện cho Ban chỉ huy nông thôn mới. xây dựng hoàn thiện. nhiệm vụ kế hoạch.
2. Công việc chi nhánh:
– Nhiệm kỳ: 20… -20…, người cao tuổi đang cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện và hoàn thành tốt các nghị quyết của Đảng bộ nói chung và nghị quyết của thôn nói riêng trên các lĩnh vực tăng trưởng kinh tế. xóa đói giảm nghèo, an ninh trật tự, công việc môi trường, thực hiện quy chế dân chủ gắn với xây dựng nông thôn mới. Hoạt động của các thành viên được thẩm định cao vì vai trò thường xuyên của họ trong việc hưởng ứng các chiến dịch từ thiện. Xứng đáng vai trò gia đình thi đua của ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo. Những hình ảnh đẹp đó đã góp phần xây dựng cuộc sống mới, tạo nên sức mạnh kết đoàn. Đấu tranh chống các bộc lộ tiêu cực ngoài xã hội gây mất an ninh trật tự, nhất là trong dịp Tết tới xuân về.
– Lễ mừng thọ: Hàng năm chi hội đã phối hợp với Ban công việc mặt trận thôn, Ban quản lý thôn tổ chức mừng thọ cho các cụ vào ngày …… Tết, đầu năm mới, tổng số các thành viên. Là ……. Từ …… tuổi trở lên với số tiền chi là …… đồng. Việc làm ý nghĩa đã mang lại niềm tin, phấn khởi cho các cụ, sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội, động viên phong trào thi đua ông bà kiểu mẫu. , con cháu thảo hiền. Giáo dục phẩm chất đạo đức cho các thế hệ.
– Kết quả của việc làm đã có nhiều gia đình, con em đi làm ăn xa về trẩy hội vui xuân đã trình diễn những nghĩa cử, hình ảnh đẹp cả về tình cảm và vật chất đối với quỹ từ thiện chăm sóc người cao tuổi. . Đặc thù là những năm gần đây: Năm 20…; 20…; 20… được ủng hộ …… đồng được bổ sung vào quỹ vốn, trong đó người ủng hộ cao nhất là …………………… ..
– Thăm hỏi ốm đau: Hội thăm hỏi ốm đau 78 hội viên với số tiền …… đồng.
– Công việc thăm hỏi: Chi nhánh phối hợp với các đoàn thể chính trị thăm hỏi, chia buồn trong 5 năm qua.
– Hoạt động quỹ vốn: hàng năm vào dịp sơ kết, tổng kết, chi nhánh báo cáo công khai thu chi theo nguyên tắc tài chính trước hội nghị.
– Kết quả tăng vốn hàng năm do quỹ hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi và phần lãi tiền vay còn lại sau lúc chi cho các hoạt động của Chi nhánh, đặc thù trong 3 năm gần đây:
+ Tổng vốn đầu tư năm 20… là …………. đồng.
– Trong đó vốn vay là …………. đồng.
– Tiền mặt tại quỹ là …………… .. đồng.
+ Tổng vốn đầu tư tới năm 20… tăng thêm là …………. dong.
– Trong đó vốn vay là ………… đồng
– Tiền mặt tại quỹ là: …………. đồng.
+ Tổng vốn đầu tư năm 20… là: …………… đồng.
– Trong đó vốn vay là …………. dong.
– Tiền mặt tại quỹ là …………. đồng.
Do quỹ vốn tăng nên QHV hàng năm cũng được tăng lên.
– Năm 20… có 150 thành viên: QBQ là 150.000 đồng.
– Năm 20… có 141 thành viên: QBQ là 180.000 đồng
– Năm 20… có 136 thành viên: QBQ là 200.000 đồng
3, Thẩm định chung:
* Thuận tiện:
– Nhiệm kỳ 20… -20… phong trào người cao tuổi thôn …………. Đã có nhiều quyết tâm nêu gương cao tuổi, làm tốt các phong trào thi đua: Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ người cao tuổi nhưng nghị quyết đại hội đã đề ra. Có được sự quan tâm chỉ huy của chi ủy chi bộ, trưởng ban công việc mặt trận thôn, ban quản lý thôn. Được sự chỉ huy của Hội người cao tuổi xã Quang Trung.
– Thay mặt Ban chấp hành chi hội người cao tuổi thôn …………. Xin gửi lời cảm ơn thâm thúy và mong thu được sự quan tâm nhiều hơn nữa để phong trào người cao tuổi được duy trì và vươn lên trong cuộc sống, luôn sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội.
* Hạn chế:
Tuy nhiên, những kết quả đạt được nhưng vẫn còn những hạn chế cần khắc phục:
– Sự lãnh đạo của Ban Chấp hành đôi lúc chưa kịp thời trong việc thăm hỏi hội viên, thăm hỏi, chia buồn với hội viên đã về với tổ tiên.
– Tuyên truyền cho hội viên về lợi ích của người cao tuổi, chưa được rộng rãi, tìm hiểu điều lệ hội và luật người cao tuổi đã ban hành có hiệu lực thi hành.
Đặc thù, có những thành viên vai trò, trách nhiệm chưa cao như đóng hội phí, xây dựng quỹ vốn, tuân thủ các chủ trương, quy định của địa phương, nhắc nhở về mục tiêu giao thành phầm và các khoản đóng góp khác. đóng góp ko kịp thời tác động tới phong trào chung của thôn.
* Nguyên nhân: công việc tuyên truyền, tìm hiểu điều lệ hội, tìm hiểu pháp luật người cao tuổi tới hội viên chưa kịp thời. Điều này dẫn tới hiệu suất thấp.
III. Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ: 20… -20…
1. Công việc tuyên truyền:
– Động viên hội viên phát huy hơn nữa vai trò NCT kiểu mẫu thực hiện tốt các phong trào thi đua ông bà mẫu mực, con ngoan trò giỏi, gia đình văn hóa, dòng tộc hiếu học, con cháu thảo hiền. vươn lên trong học tập, luôn có lối sống lành mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, thường xuyên tăng lên cảnh giác cách mệnh ko để kẻ xấu lôi kéo, kích động, trên cơ sở đó góp phần củng cố khối đại kết đoàn toàn dân. khu dân cư. Mỗi hội viên cần tăng trưởng hơn nữa nhận thức về vai trò trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người cao tuổi
Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa tổ quốc gắn với xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ:
2. Mục tiêu chính:
+ 100% hội viên chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước và địa phương, nhất là việc bàn giao mục tiêu đóng góp.
+ 100% đội viên nêu cao gương người cao tuổi thực hiện tốt phong trào thi đua ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo.
+ 100% hội viên được sử dụng nước sạch và có hố xí hợp vệ sinh.
+ 100% thành viên đóng thêm …… ..đ để tăng vốn quỹ lên ………… .. đầu năm 20…
+ 100% hội phí được trích từ lợi nhuận của quỹ vốn.
+ Vận động những người cao tuổi còn lại tham gia hội.
+ Lệ phí thăm hỏi ốm đau ………… hội viên mỗi năm một lần.
+ Chi phí thăm khám tại thời khắc.
3. Hoạt động của quỹ vốn phải đảm bảo hoạt động theo các nguyên tắc tài chính
Định kỳ hàng năm, sơ, tổng kết, báo cáo công khai, sáng tỏ trước hội nghị về tổng thu, tổng chi còn lại.
4. Bầu các tổ trưởng giúp việc cho Ban Chấp hành:
Trên đây là toàn thể nội dung dự thảo báo cáo tổng kết thẩm định hoạt động của chi hội trưởng thôn …………. nhiệm kỳ: 20… -20… và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ: 20… -20… trình đại hội.
Xin ý kiến ​​hội nghị thảo luận bổ sung.
Cám ơn rất nhiều!

Xem thêm bài viết hay:  Soạn bài Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Trung tâm Thương nghiệp Hội NCT
CHỦ TỊCH
Đây là nội dung của bài viết Mẫu báo cáo tổng hợp hội người cao tuổi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi các bài viết của chúng tôi.

Mẫu báo cáo tổng kết chi hội người cao tuổi
Mẫu báo cáo tổng kết chi hội người cao tuổi –

Hội Người cao tuổi là nơi sinh hoạt, giao lưu, đại diện cho ý chí, ước vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi. Hội Người cao tuổi được tổ chức từ trung ương tới địa phương như các tổ chức khác, hoạt động theo nhiệm kỳ. Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn bài viết Mẫu báo cáo tổng hợp hội người cao tuổi.
Báo cáo tổng kết của hội người cao tuổi là gì?
Báo cáo tổng kết chi hội người cao tuổi là văn bản tổng kết hoạt động của chi hội người cao tuổi trong một nhiệm kỳ, văn bản sẽ nêu những hoạt động của chi hội trong quá trình hoạt động, nêu lên những tồn tại hạn chế. và từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới để hoạt động của hội NCT ngày càng nhiều chủng loại, hiệu quả hơn.
Nội dung báo cáo tổng kết của Chi hội Người cao tuổi
– Mẫu báo cáo tổng hợp hội người cao tuổi thường sẽ bao gồm những điều sau:
– Đặc điểm của hội người cao tuổi
– Kết quả hoạt động nhưng chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ (thẩm định chung và công việc chi bộ)
– Thẩm định những thuận tiện và khó khăn của chi nhánh
– Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới
Mẫu báo cáo tổng hợp hội người cao tuổi
Hội NCT ………… ..
Chi hội NCT …………………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————

…………, ngày… tháng… năm 20…

BÁO CÁOTình hình hoạt động của chi hội già làng… nhiệm kỳ: 20… -20… và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ: 20… -20…
Tình hình hoạt động của chi hội già làng… nhiệm kỳ: 20… -20… và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ: 20… -20…
I.Đặc điểm của tình huống:
– Hội người cao tuổi thôn …………. .
– Nhiệm kỳ: 20… -20… chi bộ tổ chức đại hội, bầu ra Ban chấp hành gồm 3 người: 1 chi hội trưởng, 1 chi hội phó, 1 ủy viên ban chấp hành.
– Trong 5 năm, số hội viên bình quân là… hội viên, trong đó kết nạp mới 9 hội viên, giảm 22 hội viên do tuổi cao sức yếu đã về với tổ tiên. số lượng thành viên ngày nay tới ngày 12 / 31- …………… là ……. thành viên, nam ……, nữ ……: tuổi từ …… -> …… là ……, từ …… -> …… là ……, từ …… -> …… là …… từ…… tới …… là 2; …… tuổi trở lên là ……. số hội viên được lợi từ ngân sách nhà nước là 68 hội viên bằng 50%, gồm: hưu trí …… bằng 3 ……%, hội viên …… bằng …… bằng ……%, hội viên tham gia BHYT bằng …… là …… bằng ……%,
– Với tình hình trên, chi bộ đã kết đoàn nêu cao gương sáng người cao tuổi, vượt qua khó khăn thiếu thốn, giúp sức nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực hoạt động.
II. Kết quả đạt được:
1. Thẩm định chung:
Vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên đã nêu cao tấm gương sáng, người cao tuổi luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng. và các chính sách và pháp luật của nhà nước.
– Mỗi thành viên là người cao tuổi, có vai trò rất quan trọng trong gia đình, vừa là ông, vừa là cha, vừa là người đảm nhiệm vai trò chủ hộ nên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước. pháp luật. Đặc thù là quy chế đóng góp của địa phương: như phát thành phầm, các phong trào từ thiện đã phát huy hiệu quả. Đồng thời động viên con cháu thường xuyên phòng, chống các mặt tiêu cực của xã hội như chống tham nhũng, mê tín dị đoan, bói toán, số đề, cờ bạc, rượu chè và các tệ nạn xã hội khác.
Tích cực vận động gia đình, con cháu thực hiện tốt phong trào giữ gìn an ninh trật tự ở thôn, khu dân cư, tập trung vào 3 nhiệm vụ tự quản: quản lý dòng tộc, quản lý nhân dân, quản lý ANTT, quản lý nhà. tài sản. Trên cơ sở đó mới yên tâm tăng trưởng kinh tế, văn hóa ở các thôn, khu dân cư đi vào ổn định.
Về môi trường sống mới, 80% hội viên có nước sạch, hố xí hợp vệ sinh.
Về nếp sống sinh hoạt trong gia đình và ngoài xã hội đều phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc theo ý thức Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII. Công việc dồn điền đổi thửa để xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Các hội viên đã nêu cao vai trò người cao tuổi, phát huy vai trò người cao tuổi, hiếu già, vận động gia đình, con cháu chấp hành tốt các quy định của địa phương, tạo mọi điều kiện thuận tiện cho Ban chỉ huy nông thôn mới. xây dựng hoàn thiện. nhiệm vụ kế hoạch.
2. Công việc chi nhánh:
– Nhiệm kỳ: 20… -20…, người cao tuổi đang cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện và hoàn thành tốt các nghị quyết của Đảng bộ nói chung và nghị quyết của thôn nói riêng trên các lĩnh vực tăng trưởng kinh tế. xóa đói giảm nghèo, an ninh trật tự, công việc môi trường, thực hiện quy chế dân chủ gắn với xây dựng nông thôn mới. Hoạt động của các thành viên được thẩm định cao vì vai trò thường xuyên của họ trong việc hưởng ứng các chiến dịch từ thiện. Xứng đáng vai trò gia đình thi đua của ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo. Những hình ảnh đẹp đó đã góp phần xây dựng cuộc sống mới, tạo nên sức mạnh kết đoàn. Đấu tranh chống các bộc lộ tiêu cực ngoài xã hội gây mất an ninh trật tự, nhất là trong dịp Tết tới xuân về.
– Lễ mừng thọ: Hàng năm chi hội đã phối hợp với Ban công việc mặt trận thôn, Ban quản lý thôn tổ chức mừng thọ cho các cụ vào ngày …… Tết, đầu năm mới, tổng số các thành viên. Là ……. Từ …… tuổi trở lên với số tiền chi là …… đồng. Việc làm ý nghĩa đã mang lại niềm tin, phấn khởi cho các cụ, sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội, động viên phong trào thi đua ông bà kiểu mẫu. , con cháu thảo hiền. Giáo dục phẩm chất đạo đức cho các thế hệ.
– Kết quả của việc làm đã có nhiều gia đình, con em đi làm ăn xa về trẩy hội vui xuân đã trình diễn những nghĩa cử, hình ảnh đẹp cả về tình cảm và vật chất đối với quỹ từ thiện chăm sóc người cao tuổi. . Đặc thù là những năm gần đây: Năm 20…; 20…; 20… được ủng hộ …… đồng được bổ sung vào quỹ vốn, trong đó người ủng hộ cao nhất là …………………… ..
– Thăm hỏi ốm đau: Hội thăm hỏi ốm đau 78 hội viên với số tiền …… đồng.
– Công việc thăm hỏi: Chi nhánh phối hợp với các đoàn thể chính trị thăm hỏi, chia buồn trong 5 năm qua.
– Hoạt động quỹ vốn: hàng năm vào dịp sơ kết, tổng kết, chi nhánh báo cáo công khai thu chi theo nguyên tắc tài chính trước hội nghị.
– Kết quả tăng vốn hàng năm do quỹ hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi và phần lãi tiền vay còn lại sau lúc chi cho các hoạt động của Chi nhánh, đặc thù trong 3 năm gần đây:
+ Tổng vốn đầu tư năm 20… là …………. đồng.
– Trong đó vốn vay là …………. đồng.
– Tiền mặt tại quỹ là …………… .. đồng.
+ Tổng vốn đầu tư tới năm 20… tăng thêm là …………. dong.
– Trong đó vốn vay là ………… đồng
– Tiền mặt tại quỹ là: …………. đồng.
+ Tổng vốn đầu tư năm 20… là: …………… đồng.
– Trong đó vốn vay là …………. dong.
– Tiền mặt tại quỹ là …………. đồng.
Do quỹ vốn tăng nên QHV hàng năm cũng được tăng lên.
– Năm 20… có 150 thành viên: QBQ là 150.000 đồng.
– Năm 20… có 141 thành viên: QBQ là 180.000 đồng
– Năm 20… có 136 thành viên: QBQ là 200.000 đồng
3, Thẩm định chung:
* Thuận tiện:
– Nhiệm kỳ 20… -20… phong trào người cao tuổi thôn …………. Đã có nhiều quyết tâm nêu gương cao tuổi, làm tốt các phong trào thi đua: Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ người cao tuổi nhưng nghị quyết đại hội đã đề ra. Có được sự quan tâm chỉ huy của chi ủy chi bộ, trưởng ban công việc mặt trận thôn, ban quản lý thôn. Được sự chỉ huy của Hội người cao tuổi xã Quang Trung.
– Thay mặt Ban chấp hành chi hội người cao tuổi thôn …………. Xin gửi lời cảm ơn thâm thúy và mong thu được sự quan tâm nhiều hơn nữa để phong trào người cao tuổi được duy trì và vươn lên trong cuộc sống, luôn sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội.
* Hạn chế:
Tuy nhiên, những kết quả đạt được nhưng vẫn còn những hạn chế cần khắc phục:
– Sự lãnh đạo của Ban Chấp hành đôi lúc chưa kịp thời trong việc thăm hỏi hội viên, thăm hỏi, chia buồn với hội viên đã về với tổ tiên.
– Tuyên truyền cho hội viên về lợi ích của người cao tuổi, chưa được rộng rãi, tìm hiểu điều lệ hội và luật người cao tuổi đã ban hành có hiệu lực thi hành.
Đặc thù, có những thành viên vai trò, trách nhiệm chưa cao như đóng hội phí, xây dựng quỹ vốn, tuân thủ các chủ trương, quy định của địa phương, nhắc nhở về mục tiêu giao thành phầm và các khoản đóng góp khác. đóng góp ko kịp thời tác động tới phong trào chung của thôn.
* Nguyên nhân: công việc tuyên truyền, tìm hiểu điều lệ hội, tìm hiểu pháp luật người cao tuổi tới hội viên chưa kịp thời. Điều này dẫn tới hiệu suất thấp.
III. Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ: 20… -20…
1. Công việc tuyên truyền:
– Động viên hội viên phát huy hơn nữa vai trò NCT kiểu mẫu thực hiện tốt các phong trào thi đua ông bà mẫu mực, con ngoan trò giỏi, gia đình văn hóa, dòng tộc hiếu học, con cháu thảo hiền. vươn lên trong học tập, luôn có lối sống lành mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, thường xuyên tăng lên cảnh giác cách mệnh ko để kẻ xấu lôi kéo, kích động, trên cơ sở đó góp phần củng cố khối đại kết đoàn toàn dân. khu dân cư. Mỗi hội viên cần tăng trưởng hơn nữa nhận thức về vai trò trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người cao tuổi
Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa tổ quốc gắn với xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ:
2. Mục tiêu chính:
+ 100% hội viên chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước và địa phương, nhất là việc bàn giao mục tiêu đóng góp.
+ 100% đội viên nêu cao gương người cao tuổi thực hiện tốt phong trào thi đua ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo.
+ 100% hội viên được sử dụng nước sạch và có hố xí hợp vệ sinh.
+ 100% thành viên đóng thêm …… ..đ để tăng vốn quỹ lên ………… .. đầu năm 20…
+ 100% hội phí được trích từ lợi nhuận của quỹ vốn.
+ Vận động những người cao tuổi còn lại tham gia hội.
+ Lệ phí thăm hỏi ốm đau ………… hội viên mỗi năm một lần.
+ Chi phí thăm khám tại thời khắc.
3. Hoạt động của quỹ vốn phải đảm bảo hoạt động theo các nguyên tắc tài chính
Định kỳ hàng năm, sơ, tổng kết, báo cáo công khai, sáng tỏ trước hội nghị về tổng thu, tổng chi còn lại.
4. Bầu các tổ trưởng giúp việc cho Ban Chấp hành:
Trên đây là toàn thể nội dung dự thảo báo cáo tổng kết thẩm định hoạt động của chi hội trưởng thôn …………. nhiệm kỳ: 20… -20… và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ: 20… -20… trình đại hội.
Xin ý kiến ​​hội nghị thảo luận bổ sung.
Cám ơn rất nhiều!

Xem thêm bài viết hay:  10+ địa điểm đi chơi trung thu ở Sài Gòn cảnh đẹp, siêu vui

Trung tâm Thương nghiệp Hội NCT
CHỦ TỊCH
Đây là nội dung của bài viết Mẫu báo cáo tổng hợp hội người cao tuổi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi các bài viết của chúng tôi.

[rule_{ruleNumber}]
#Mẫu #báo #cáo #tổng #kết #chi #hội #người #cao #tuổi
[rule_3_plain]
#Mẫu #báo #cáo #tổng #kết #chi #hội #người #cao #tuổi
[rule_1_plain]
#Mẫu #báo #cáo #tổng #kết #chi #hội #người #cao #tuổi
[rule_2_plain]
#Mẫu #báo #cáo #tổng #kết #chi #hội #người #cao #tuổi
[rule_2_plain]
#Mẫu #báo #cáo #tổng #kết #chi #hội #người #cao #tuổi
[rule_3_plain]
#Mẫu #báo #cáo #tổng #kết #chi #hội #người #cao #tuổi
[rule_1_plain]

Bạn thấy bài viết Mẫu báo cáo tổng kết chi hội người cao tuổi có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Mẫu báo cáo tổng kết chi hội người cao tuổi bên dưới để hkmobile.vn Nghĩacó thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: hkmobile.vn của hkmobile.vn
Nhớ để nguồn: Mẫu báo cáo tổng kết chi hội người cao tuổi

Viết một bình luận