Phụ lục Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT

Bạn đang xem: Phụ lục Thông tư 08/2022 / TT-BKHĐT Trong hkmobile.vn

Ngày 31/5/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 08/2022 / TT-BKHĐT quy định chi tiết đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư là 08 mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng 2022

Hồ sơ mời thầu là toàn bộ tài liệu được sử dụng trong đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế, bao gồm các yêu cầu đối với dự án, gói thầu, làm cơ sở cho nhà thầu, chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thầu và bên mời thầu. tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. Sau đây là toàn bộ nội dung của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 08/2022 / TT-BKHĐT, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Mẫu phụ lục các loại gói thầu theo Thông tư 08

Căn cứ Khoản 8 Điều 4 Thông tư 08/2022 / TT-BKHĐT quy định về mẫu phụ lục hợp đồng như sau:

– Phần phụ lục:

+ Phụ lục 1A: Mẫu đề nghị phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật (đối với gói thầu một giai đoạn, hai túi hồ sơ),

+ Phụ lục 1B: Mẫu Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật (đối với gói thầu một giai đoạn, hai túi hồ sơ),

+ Phụ lục 2A: Mẫu đề nghị phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu (đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ);

+ Phụ lục 2B; Mẫu đề nghị phê duyệt danh sách nhà thầu (đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ);

+ Phụ lục 3A: Mẫu Biên bản thương thảo hợp đồng (đối với gói thầu mua sắm, xây lắp, hỗn hợp và phi tư vấn);

+ Phụ lục 3B: Mẫu biên bản thương thảo hợp đồng (đối với gói thầu dịch vụ tư vấn);

+ Phụ lục 3C: Mẫu kết quả đối chiếu tài liệu (đối với tất cả các gói thầu); h) Phụ lục 4: Mẫu đơn đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; i) Phụ lục 5: Mẫu bản cam kết:

+ Phụ lục 6: Đăng ký văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu;

+ Phụ lục 7: Bản đăng ký thông tin về nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam;

Xem thêm bài viết hay:  Lạ miệng với bánh Trung thu nhân dừa vừa ngon, vừa dễ làm

+ Phụ lục 6: Đăng ký văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu;

+ Phụ lục 7: Bản đăng ký thông tin về nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam;

+ Phụ lục 8: Bản đăng ký thông tin về việc xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

+ Phụ lục 9: Một số quy định của E-HSMT vi phạm khoản 2 Điều 12 Nghị định số 63/2014 / NĐ-CP.

– Đối với gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của Chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức liên chính phủ, tổ chức liên quốc gia, tổ chức chính phủ được Chính phủ nước ngoài ủy quyền cấp cho Nhà nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nếu được sự chấp thuận của nhà tài trợ, việc lập E-HSMT, E-HSMQT, E-HSMST, báo cáo đánh giá E-HSDT, E-HSQT, E-HSDST được áp dụng theo Mẫu quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 của Điều này.

Nội dung Phụ lục của Thông tư số 08/2022 / TT-BKHĐT

ruột thừa 1A

[TÊN chỦ ĐẦU TƯ]

[TÊN BÊN MỜI THẦU]

Số: _____ / _____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

_____, ngày tháng năm____

BÁO CÁO

Gợi ý Phê duyệt kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất đối với gói thầu…

[ghi tên gói thầu trong KHLCNT được duyệt]

(đối với gói thầu một giai đoạn, hai túi hồ sơ)

Thân mến: [ghi tên Chủ đầu tư]

1. Căn cứ pháp lý

Nêu các cơ sở pháp lý liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu.

2. Nội dung của gói thầu

Theo LCA, Bên mời thầu Điền các nội dung liên quan đến gói thầu như sau:

– Tên gói thầu;

– Giá gói thầu;

– Thủ đô;

– Thời điểm lựa chọn nhà thầu;

– Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu;

– Loại hợp đồng;

– Điều khoản hợp đồng.

3. Quy trình thực hiện

a) Bên mời thầu tóm tắt quá trình thực hiện theo bảng sau:

Stt

Nội dung

Thời gian thực hiện

Ngày thứ nhất

Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu

2

Đăng ký KHLCNT

[Ghi ngày đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia]

3

Nhà thầu

3.1

Tải lên E-TBMT và phát hành E-HSMT

[ghi số E-TBMT và thời điểm đăng tải]

3,3

Làm rõ E-HSMT (nếu có)

[Ghi ngày làm rõ, số văn bản làm rõ (nếu có) của văn bản yêu cầu làm rõ của nhà thầu và văn bản làm rõ E-HSMT của Bên mời thầu]

3,4

Sửa đổi E-HSMT (nếu có)

[Ghi thời gian, số, ngày ban hành văn bản sửa đổi]

3.6

Thời điểm đóng thầu

[Ghi thời điểm đóng thầu]

4

Mở thầu

4.1

Thời gian mở thầu

[Ghi thời gian hoàn thành mở thầu]

4.2

Các vấn đề khác trong quá trình mở thầu (nếu có)

[Ghi các vấn đề và cách xử lý]

5

Xem xét Đề xuất Kỹ thuật

5.1

Thời gian đánh giá đề xuất điện tử

[Ghi thời gian đánh giá E-HSĐXKT từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm]

b) Các vướng mắc trong quá trình đánh giá Hồ sơ đề xuất, các vấn đề phát sinh cần xử lý;

c) Kết luận của tổ chuyên gia về danh sách nhà thầu đạt đánh giá về mặt kỹ thuật;

d) Ý kiến ​​của bên mời thầu về nội dung đánh giá nêu trong báo cáo của tổ chuyên gia, ý kiến ​​của tổ chuyên gia;

đ) Nhận xét của bên mời thầu về việc đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch.

4. Khuyến nghị

Xem thêm bài viết hay:  Review khu vườn xương rồng Đà Lạt Kombi Land chi tiết từ A – Z

Dựa trên kết quả đánh giá E-Proposal, ______ [ghi tên Bên mời thầu] yêu cầu _____ [ghi tên Chủ đầu tư] phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu ______ [ghi tên gói thầu theo KHLCNT]:

[Liệt kê:

– Các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, số điểm kỹ thuật;

– Các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, số điểm kỹ thuật.]

Người nhận:

– Như trên;

– Tổ chức thẩm định (để thẩm định);

– Lưu: VT,

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA

BÊN ĐẤU THẦU

(Chữ ký, đóng dấu (nếu có))

ruột thừa 1B

[TÊN CHỦ ĐẦU TƯ]

Số: ____ / _____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

_____, ngày tháng năm____

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu[ghi tên gói thầu] theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu… [ghi tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu] Trong dự án…… [ghi tên dự án]

(đối với gói thầu một giai đoạn, hai phong bì)

[ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ]

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013 / QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014 / NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Nền tảng….

Xem thêm bài viết hay:  Ngữ Văn 12: Tuyên Ngôn Độc Lập – Tìm Hiểu Tác Giả, Tác Phẩm

[Nêu các căn cứ pháp lý như: Quyết định phê duyệt dự án; Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Quyết định phê duyệt E-HSMT, Tờ trình của bên mời thầu; Báo cáo thẩm định của tổ thẩm định…]

Đề xuất đánh giá về ……,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu…. theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu…. Trong dự án…. bao gồm:

[Ghi tên đầy đủ của nhà thầu. Trường hợp áp dụng phương pháp chấm điểm phải ghi rõ số điểm và xếp hạng nhà thầu theo thứ tự từ cao đến thấp]

Điều 2. Giao…. [ghi tên đơn vị được giao] chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký… [ghi tên đơn vị được giao] chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Người nhận:

– …… (….)

– Lưu: VT, BMT (….).

ĐẠI DIỆN PHÁP LÝ

CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ

[Ký tên, đóng dấu]

…………………….

Mời các bạn tải file để xem nội dung chi tiết hơn Phụ lục Thông tư 08

Xem thêm các bài viết hay về Các hình thức

Bạn xem bài Phụ lục Thông tư 08/2022 / TT-BKHĐT Nó có giải quyết được vấn đề mà bạn tìm ra không ?, nếu không, hãy bình luận thêm về Phụ lục Thông tư 08/2022 / TT-BKHĐT dưới đây để hkmobile.vn chỉnh sửa & hoàn thiện nội dung tốt hơn cho bạn đọc! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website hkmobile.vn

Thể loại: Biểu mẫu

Nguồn: hkmobile.vn

# Phụ lục # Thông tư # 082022TTBKHĐT

Bạn thấy bài viết Phụ lục Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Phụ lục Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT bên dưới để hkmobile.vn Nghĩacó thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: hkmobile.vn của hkmobile.vn
Nhớ để nguồn: Phụ lục Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT

Viết một bình luận