Thì Hiện Tại Hoàn Thành Và Bài Tập

Thì Hiện tại xong là 1 Một trong những thì tinh vi cùng khiến đa số người học bối rối độc nhất vô nhị trong ngữ pháp giờ Anh. Thấu phát âm điều ấy, TOPICA Native sầu gửi mang lại bạn tổng đúng theo trọn bộ bài xích tập thì Lúc Này trả thành tất cả đáp án (Present Perfect) nhằm các bạn thay chắc chắn hơn giải pháp sử dụng thì quan trọng này.

Bạn đang xem: Thì hiện tại hoàn thành và bài tập

Download Now: Trọn cỗ Ebook ngữ pháp FREE

1. Tóm tắt lý thuyết thì hiện thời dứt (Present Perfect)

Trước lúc bước đầu có tác dụng bài tập hiện tại xong, bạn cần củng nạm lại một số kỹ năng cần phải biết của thì bây giờ xong dưới đây.

1.1. Công thức thì hiện thời hoàn thành

Thể khẳng định: S + have/ has + VpIIThể đậy định: S + have/ has + not + VpII Thể nghi vấn:Câu hỏi Yes/No question: Have/ Has + S + VpII +… ? => Yes, S + have/ has or No, S + haven’t/ hasn’t.Câu hỏi WH- question: WH-word + have/ has + S (+ not) + VpII +…? => S + have/ has (+ not) + VpII +…

1.2. Cách sử dụng thì hiện giờ trả thành

Diễn tả một hành động, vấn đề bắt đầu vào thừa khứ với còn liên tục làm việc tương lai.

VD: I have learnt English for 5 years. (Tôi vẫn học tập tiếng Anh được 5 năm)

Diễn tả một hành vi, vụ việc đã xẩy ra các lần trong quá khứ.

VD: I have seen this film 3 three times. (Tôi đang coi phim này 3 lần rồi)

Diễn tả một tay nghề cho tới thời điểm hiện nay.

VD: I have sầu never been to Korea. (Tôi trước đó chưa từng tới Hàn Quốc)

Diễn tả một hành vi, vấn đề vừa bắt đầu xẩy ra.

VD: We have just arrived. (Chúng tôi vừa cho xong)

Diễn tả một hành động do dự rõ thời hạn xảy ra.

VD: Someone has taken my seat. (Ai này đã chiếm phần vị trí của tôi)


Để kiểm tra chuyên môn cùng nâng cấp tài năng nghe Tiếng Anh chuyên nghiệp hóa để đáp ứng nhu cầu nhu cầu các bước nhỏng viết Thư điện tử, diễn giả,…Quý Khách rất có thể tham khảo khóa huấn luyện Tiếng Anh tiếp xúc cho tất cả những người đi làm tại TOPICA Native và để được đàm phán thẳng thuộc giảng viên bạn dạng xđọng.

1.3. Dấu hiệu nhận ra thì ngày nay hoàn thành


*

các bài luyện tập present perfect (Bài tập thì HTHT)


Để nhận ra động từ bỏ buộc phải chia sinh sống thì hiện thời chấm dứt, chúng ta nên chăm chú phần nhiều tự sau có trong câu:

Before: Trước đâyEver: Đã từngNever: Chưa từng, không bao giờFor + quãng thời gian: Trong khoảng ( VD: for years, for a long time,..)Since + mốc thời gian: Từ lúc (Since 2001,…)Yet: Chưa (cần sử dụng trong câu che định và câu nghi vấn)The first / second time : Lần thứ nhất / thiết bị nhị..

1.4. Video khuyên bảo bí quyết sử dụng thì bây giờ trả thành

2. Các bài tập về thì hiện nay trả thành

2.1. bài tập thì ngày nay xong xuôi cơ bản

Bài 1: Chia những cồn tự trong câu sau đây ở thì hiện tại hoàn thành  Bo _____ (drive) Rose lớn work today. They _____ (work) all day và night. We _____ (see) the new bridge. He ____ (have) breakfast this morning. Ann và Don ____ (wash) the car. Kathy ____ (want) to lớn go to lớn Queenslvà for a long time. Mel ____ (give) up smoking. I ____ (forget) that man’s name.  They ____ (lose) their keys. Jaông xã ____ (be) khổng lồ England.They ____ (leave) London this month.  He ____ (bring) a lot of English papers. She ____ (tell) me about it. I ____ (get) a long letter from father this week. She ____ (come), she will speak to you in a minute. I ____ (be) to Radio City.  I think the director ____ (leave) the town. I ___ (paint) my office.  We ____ (know) her since she arrived in our đô thị. I ____ (forget) your name.The bill isn’t right. They (make)………….. a mistake.Don’t you want to lớn see this programme? It ………….(start).I (turn)……….. the heating on. It’ll soon get warm in here.……..they (pay)…….. money for your mother yet?Someone (take)………………. my bicycle.Wait for few minutes, please! I (finish)……………. my dinner.………you ever (eat)………….. Sushi?She (not/come)…………… here for a long time.I (work)………….. here for three years.………… you ever …………..(be) in New York?You (not/do) ………….your project yet, I suppose.I (just/ see)………. Andrew và he says he ……..already (do)………. about half of the plan.I ………..just (decide)……… to start working next week.He (be)…………. at his computer for seven hours.She (not/ have) ……………any fun a long time.My father (not/ play)……….. any sport since last year.I’d better have sầu a shower. I (not/ have)………. one since Thursday.I don’t live with my family now & we (not/ see)…………. each other for five years.I…… just (realize)…………… that there are only four weeks to the kết thúc of term.The train drivers (go)……… on strike và they stopped working at twelve o’cloông chồng.How long…….. (you/ know)………. each other?……….(You/ take)………… many photographs?(She/ eat)………………. at the Royal Hotel yet?He (live) ………….here all his life..Is this the second time he (lose)……………. his job?How many bottles………… the milkman (leave) ………….? He (leave) ……….. six.I (buy)…………. a new carpet. Come và look at it.She (write)………….. three poems about her fatherland.We (finish) ……………………three English courses.School (not, start)……………..yet.Bài 2: các bài luyện tập viết lại câu thì hiện thời hoàn thành bên dưới dạng câu xác minh dựa vào gần như từ bỏ nhắc nhở bên dưới đâyMary / visit / his grandparentsJachồng / play games / on the computer John và Su / wash / their car Andrew / repair / his bike Phil / help / Anne with maths Brad & Louise / watch / a film Tamara / talk to / her best friend Bridgette / draw / a picture Carol / read / a computer magazine Tom and Alice / be / to a restaurant Bài 3: Viết thành câu hoàn hảo nghỉ ngơi thì hiện giờ ngừng bên dưới dạng câu ngờ vực dựa vào những từ bỏ nhắc nhở dưới đâyyou / answer / the question Jenny / loông chồng / the door Walter / điện thoại tư vấn / us you / see / the picture your parents / get / the letter it / rain / a lot how often / we / sing / the song Maureen / watch / the film how many books / Bob / read ever / you / be / khổng lồ London 
*

Những bài tập biệt lập thì hiện giờ xong và quá khđọng đơn


Bài 4: Chia rượu cồn từ vào ngoặcHow long you (wait) for me?This is the second time I (watch) this comedy with my boyfriend.I (not hear) from you for ages.My boyfriend is the most galant man I (know).I (wait) for hyên ổn since 2 p.m.He (not eat) this kind of food before.She is the most warm-hearted woman I (meet).You (finish) the demo yet?I (know) hyên ổn for ages because we were neighbours when I was a child.She (teach) me English for 3 years.Bài 5: Lựa lựa chọn phương pháp đúng

1. When ____ to lớn Da Lat?

A. did you move

B. have you moved

C. you moved

D. had you moved

2. I want to lớn meet hyên again because the last time I (see) him was 1 month ago.

A. seen

B. have seen

C. saw

D. see

3. I (not try) hot food before. It is quite strange to me.

A. haven’t try

B. haven’t tried

C. don’t try

D. didn’t try

4. Maybe she won’t come this afternoon. How long you (wait) for her?

A. have sầu you wait

B. has you waited

C. have you waited

D. did you wait

5. He (start) (drive) to lớn work 2 months ago because he (buy) a car.

A. starts – driving – will buy

B. started – driven – buys

C. has started – driving – bought

D. started – khổng lồ drive – has bought

6. You are the most patient one I (know).

A. have sầu known

B. have know

C. know

D. knew

7. When you (finish) the entrance exam?

A. did you finish

B. have you finished

C. did you finishes

D. did you finished

8. I (know) his mother since I (be) 5 years old because she was my neighbour.

A. have sầu known – be

B. have sầu known – was

C. knew – was

D. knew – were

9. I (read) her post three times but I still don’t understvà what she means.

A. read

B. have sầu read

C. reads

D. did read

10. Linh (marry) Hung 10 months ago.

A. married

B. marries

C. had married

D. will marry

Bài 6: Đọc và viết lại câu với tự just, yet & already

1. John goes out. Five sầu mintues later, the phone rings & the caller says ‘Can I speak khổng lồ John”

You say: I’m afraid … (go out).

2. You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have sầu finished & starts to lớn take your plate away.

You say: Wait a minute! … (not/finish)

3. You are going lớn a hotel tonight. You phone khổng lồ seserve a table. Later your frikết thúc says, ‘Shall I phone to reserve a table’.

You say: No, … (do/it).

4. You know that a friover of yours is looking for a place to live sầu. Perhaps he has been successful.

Ask her. You say: … ? (find).

5. You are still thinking about where to lớn go for your holiday. A friend asks: “Where are you going fot your holiday?”

You say: … (not/decide).

6. Tom went lớn the bank, but a few mintues ago she returned.Sometoàn thân asks, “Is Tom still at the bank? ‘

You say: No, … (come back).


Để chạy thử trình độ và nâng cấp kĩ năng nghe Tiếng Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu công việc nlỗi viết Email, diễn giả,…quý khách hàng rất có thể tham khảo khóa đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho tất cả những người đi làm việc tại TOPICA Native và để được dàn xếp thẳng cùng giáo viên phiên bản xứ.

2.2. Bài tập thì bây giờ ngừng nâng cao

Bài 1: Chia các động trường đoản cú sau sinh hoạt thì bây chừ tiếp diễn hoặc bây giờ ngừng sao cho phù hợp My brother (not/ play)……….. any sport since last year. Some people (attend)………….the meeting right now. I’d better take a bath. I (not/take)……………………one since Sunday. I don’t keep in touch with Alan & we (not/call)……………………each other for 6 months.  Where is your father? He………………………(have) lunch in the kitchen. Why are all these people here? What (happen)…………………………..? I………………….just (realize)…………… that there are only two weeks to the final exam. She (finish) … the English course this week.  At present, he (compose)……………………a piece of music. We (have)……………………dinner in a restaurant right now.Bài 2: Viết lại gần như câu tiếp sau đây thế nào cho nghĩa không đổi This last time Tom came baông xã to his hometown was 5 years ago.

Xem thêm: Mswlogo: Tải Phần Mềm Logo Tiểu Học Lop 4, Mswlogo: Tải Phần Mềm Msw Logo Lớp 4, 5

=> Tom hasn’t………………………………………………………………………………………………

He started working as a teacher 6 months ago.

=> He has…………………………………………………………………………………………………..

It has been 3 years since we first went khổng lồ nhật bản.

=> We have………………………………………………………………………………………………….

I last had my hair cut in June.

=> I haven’t………………………………………………………………………………………………….

The last time we met was 2 years ago.

=> We haven’t……………………………………………………………………………………………….

It has been a long time since we last called each other. 

=> We haven’t……………………………………………………………………………………………….

When did you have sầu 10 scores in Math?

=> How long……………………………………………………………………………………………..?

This is the first time I had such an exciting trip

=>I have sầu never………………………………………………………………………………………………

I haven’t seen Anna for 10 days.

=> The last………………………………………………………………………………………………….

Today is Sunday. I haven’t taken a bath since Thursday.

=> It is…………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: Tìm lỗi sai với sửa lỗi trong những câu dưới đâyI haven’t cutted my hair since last June.She has not working as a teacher for almost 5 years.The lesson haven’t started yet.Has the mèo eat yet?I am worried that I hasn’t still finished my homework yet.I have just decided to lớn start working next week.He has been at his computer since seven hours.She hasn’t received any good news since a long time.9.My father hasn’t played any sport for last year.I’d better have sầu a shower. I hasn’t had one since Thursday.Bài 4: các bài tập luyện thì quá khứ 1-1 và hiện nay trả thành

Chuyển thay đổi từ hiện tại hoàn thành sang trọng quá khứ đọng solo (với ngược lại)


*

những bài tập cải thiện thì hiện thời xong (bài xích tập về present perfect)


This is the first time he went abroad.

-> He hasn’t………………………………………………………………………………..

She started driving 1 month ago.

-> She has………………………………………………………………………………..

 We began eating when it started to rain.

-> We have………………………………………………………………………………….

I last had my hair cut when I left her.

-> I haven’t……………………………………………………………………………………

The last time she kissed me was 5 months ago.

-> She hasn’t…………………………………………………………………………………

It is a long time since we last met.

-> We haven’t…………………………………………………………………………………

When did you have sầu it?

-> How long……………………………………………………………………………………

This is the first time I had such a delicious meal.

-> I haven’t…………………………………………………………………………………….

I haven’t seen hyên ổn for 8 days.

-> The last……………………………………………………………………………………

I haven’t taken a bath since Monday.

-> It is……………………………………………………………………………………………

Bài 5: các bài tập luyện thì bây giờ kết thúc và thừa khứ đọng đơn

Chia các đụng từ bỏ trong ngoặc ra thì simple past hoặc present perfect

We (study)……………a very hard lesson the day before yesterday.We (study)…………………………………………almost every lesson in this book so far.We (watch)……………………..that television program.We (watch)…………………an interesting program on television last night.My wife and I………………………………….(travel) by air many times in the pastMy wife và I (travel)……………………………. lớn Mexiteo by air last summerI (read)………………that novel by Hemingway several times before.I (read)…………………….that novel again during my last vacation.I (have)…………………….a little trouble with my car last week.However, I (have)……………………. no trouble with my oto since then.Bài 6: Viết lại những câu sau theo nghĩa tương đươngJohn moved into lớn this apartment in 2005. (lived)Mai started to wear glasses when she was five sầu. ( since)John bought this oto two weeks ago. (owned)I haven’t seen hyên ổn for a week. (The last time)She started lớn live sầu in Ha Noi two years ago. (for)I have sầu never eaten this kind of food before. (This is)I have sầu never seen such a beautiful girl before. (She is)This is the best novel I have ever read. (before)I last had my hair cut in October. (I haven’t)The last time we went together was five sầu months ago. (We haven’t)The last time I went to Singapore was two years ago. (It is / has been)

*

3. Đáp án các bài bác tập thì ngày nay trả thành

3.1. những bài tập cơ bản

Bài 1  has driven have worked have seen has had have sầu washed has wanted has given have sầu forgotten have sầu lost has beenhave left has bring has told have sầu got has come have been has left have painted have known have forgothave madehave sầu madehave turnedHave sầu .. paidhas takenhave sầu finishedHave sầu … eatenhasn’t comehave workedHave you ever beenhaven’t donehave just seen – has already donehave just decidedhas beenhasn’t hadhasn’t playedhavent hadhaven’t seenhave just realizedhave sầu gonehave .. knownhave .. takenHas … eatenhas livedhas loosenhas … left – has lefthave boughthas writtenhave sầu finishedhasn’t started
*

những bài tập về bây chừ ngừng – các bài luyện tập giờ đồng hồ Anh về thì hiện tại trả thành


Bài 2Mary has visited his grandma.Jaông xã has played on the computer.John & Su have sầu washed their car.Andrew has repaired his xe đạp.Phil has helped Anne with maths.Brad & Louise have sầu watched a film.Tamara has talked khổng lồ her best friend.Bridgette has drawn a picture.Carol has read a computer magazine.Tom & Alice have been to lớn a restaurant.Bài 3Have you answered the question?Has Jenny locked the door?Has Walter called us?Have sầu you seen the picture?Have your parents got the letter?Has it rained a lot?How often have we sung the song?Has Maureen watched the film?How many books has Bob read?Have sầu you ever been khổng lồ London?Bài 4have sầu you waitedhave watchedhaven’t heardhave knownhave sầu waitedhasn’t eatenhave metHave sầu you finishedhave knownhas taughtBài 5ACBCDAABBABài 6he’s just gone outI haven’t finished yetI’ve already done itHave sầu you found a place to lớn live yet?I haven’t dicided yethe’s just come back
Để thử nghiệm trình độ với nâng cấp kỹ năng nghe Tiếng Anh chuyên nghiệp hóa để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu quá trình như viết E-Mail, biểu hiện,…Quý khách hàng rất có thể tham khảo khóa huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh tiếp xúc cho người đi làm tại TOPICA Native sầu sẽ được trao đổi trực tiếp thuộc giảng viên bạn dạng xứ đọng.

3.2. Những bài tập nâng cao

Bài 1 hasn’t played are attending haven’t had haven’t seen is having is happening have just realized has finished is composing are havingBài 2 Tom hasn’t come bachồng home page for 5 years. He has worked as a teacher for 6 months. We have sầu not gone khổng lồ nhật bản for 3 years. I haven’t had my hair cut since June. We haven’t met for 2 years. We haven’t called each other for a long time. How long have you had 10 scores in Math? I have sầu never had such an exciting trip The last time I saw Anmãng cầu was 10 days ago. It is three days since I last took a bath.Bài 3cutted => cutworking => workedhaven’t => hasn’teat => eatenhasn’t => haven’tĐúngsince => forsince => forfor => sincehasn’t => haven’tBài 4He hasn’t never gone abroad before.She has driven for 1 month.We have sầu eaten since it started raining.I haven’t cut my hair since I left her.She has kissed me for 5 months.We haven’t met (each other) for a long time.How long have sầu you had it?I haven’t never eaten such a delicious meal before.The last time I saw hlặng was 8 days.It is …. days since I last took a bath.Bài 5
1 – studied2 – have studied3 – watched4 – watched5 – travelled
6 – travelled7 – have sầu read8 – read9 – had10 – have had
Bài 6John has lived in this apartment since 2005.Mai has worn glasses since she was five.John has owned this car for two weeks.The last time I saw hyên ổn was a week ago.She has lived/ has been living in Ha Noi for two years.This is the first time I have eaten this kind of food.She is the most beautiful girl I have ever seen.I have never read such a good novel before.I haven’t had my hair cut since October.We haven’t gone together for five sầu months.It is/ has been 10 years since I last went khổng lồ Singapore.

Trên đấy là phần bài tập thì hiện thời hoàn thành – thì tinh vi cùng dễ lầm lẫn nhất trong giờ Anh. Việc cần mẫn làm cho bài xích tập tương đối đầy đủ để giúp bạn cầm cố có thể kiến thức cùng phương pháp áp dụng thì hiện thời xong. Chúc các bạn học tập tốt và được điểm cao!

Xây dựng lộ trình học tập giờ Anh đến riêng biệt các bạn, kết nối cùng thừa nhận tức thì support từ bỏ chuyên gia, nâng cấp chuyên môn tiếng Anh ngay hôm nay